Wsparcie metodą outplacement pracowników restrukturyzowanej służby zdrowia w regionie lubuskim

Realizatorem projektu jest Partnerstwo Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., PCE w Nowej Soli, Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Gorzowie Wlkp., Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. Z danych uzyskanych przez wnioskodawcę wynika, że przewidzianych do zwolnień w województwie lubuskim jest ok. 1500 pracowników służby zdrowia. Celem projektu jest stworzenie systemu wspierania pracowników restrukturyzowanej służby zdrowia w ich staraniach o uzyskanie nowego miejsca pracy. Większość przewidzianych do redukcji osób posiada wykształcenie podstawowe, zawodowe i średnie ogólne. Pracownicy posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe związane z obsadą stanowisk w służbie zdrowia, które nie są na ogół przydatne na ogólnym rynku pracy. 

Aby odchodzący z sektora służby zdrowia nie powiększali wysokiego bezrobocia, konieczne są działania, pozwalające im znaleźć zatrudnienie poza sektorem. Temu właśnie służy omawiany projekt. Jest on skierowany do pracowników restrukturyzowanego sektora służby zdrowia w regionie lubuskim. Celem projektu jest zaplanowana i zorganizowana pomoc zagrożonym redukcją oraz zwalnianym pracownikom służby zdrowia, wspierająca poszukiwania nowego zatrudnienia, jak również działania zmierzające do podwyższenia kwalifikacji tej grupy zawodowej i samozatrudnienia. Cel jest realizowany poprzez kursy zawodowe, doradztwo indywidualne i grupowe, indywidualne plany działań, informację zawodową, szkolenia wpływające na zmianę postaw oraz pośrednictwo pracy. Celem Partnerstwa będzie zabezpieczenie obszaru tematycznego, finansowego, technicznego, szkoleniowego, doradczego.

Wyjazdowe warsztaty dla pracowników słuzby zdrowia

Wyjazdowe warsztaty dla pracowników słuzby zdrowia

Cele Projektu są ściśle związane z celami określonymi dla Działania 2.4 ZPORR, oraz korelują z Lubuską Strategią Zatrudnienia. Projekt uwzględnia kwestie horyzontalne UP ZPORR.

Najskuteczniejszą metoda rynku pracy w odniesieniu do osób zagrożonych utratą pracy jest outplacement. Projekt zbudowany jest na jego dwóch odmianach - outplacement klasyczny i outplacement środowiskowy. Każda adresowana jest do innej grupy beneficjentów ostatecznych. Projekt kierowany jest do osób, które mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy, ponieważ ich umiejętności interpersonalne oraz zawodowe są niedostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz zwiększających się wymagań pracodawców. Przy zdobywaniu tych umiejętności przez beneficjentów będą wykorzystywane metody outplacementu.

Cel ten jest realizowany poprzez opracowywanie i wdrażanie indywidualnych planów działań (wsparcie psychologiczne, poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa, pośrednictwo pracy, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy lub ukazanie ścieżek do samozatrudnienia), organizowanie pod potrzeby beneficjentów szkoleń (zawodowe podstawowe i uzupełniające), a także umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego. Ponadto organizacja i wykorzystanie grup wsparcia i samopomocy mają przygotować Beneficjentów Ostatecznych do aktywności i samodzielności na rynku pracy. Dla wszystkich uczestników szkoleń przewidziano zajęcia z zakresu obsługi komputera i poruszania się po Internecie, a także w celu nabycia wiary we własne siły warsztaty psychoedukacyjne (prowadzonych jednocześnie przez trenera i kotrenera).

Poseł Jan Kochanowski z uczestnikami warsztatów.

Poseł Jan Kochanowski z uczestnikami warsztatów.

Ponadto projekt zakłada nabycie przez Beneficjentów Ostatecznych wiedzy i umiejętności, pomocnych w elastycznym przystosowaniu się do dynamicznie zmieniających się wymogów rynku pracy poprzez doradztwo grupowe i indywidualne poprzez realizację indywidualnych planów działań.

Warsztaty psychoedukacyjne dla pracowników służby zdrowia

Warsztaty psychoedukacyjne dla pracowników służby zdrowia

Dla wszystkich przewidziano zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy projektu mają zapewnione specjalistyczne indywidualne usługi doradcze oraz pośrednictwo pracy. Projekt ma kompleksowy charakter i pozwala uzyskać uprawnienia zawodowe, podnieść kwalifikacje oraz dostarczyć wsparcia z zakresu komunikacji między ludzkiej, profesjonalnej obsługi klienta, czy planowania rozwoju kariery zawodowej w formie grupowych i indywidualnych działań. W odpowiedzi na potrzeby technologiczne, uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu technik informacyjnych i komunikacyjnych. Stosowane programy szkoleniowe są rekomendowane przez MGiP dla projektów dotyczących szkoleń. Uczestnicy mają też zapewniony transport na miejsce szkolenia, wyżywienie oraz tam gdzie konieczne nocleg.

W ramach projektu zaplanowano:

 • Kursy czeladnicze (kucharz, elektryk, krawiec, monter urządzeń sanitarnych, ślusarz),

 • Kurs księgowości komputerowej,

 • Kurs profesjonalnego kadrowca,

 • Profesjonalnej obsługi sekretariatu/recepcji,

 • Pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 • Opiekuna osoby zależnej,

 • Menadżera ochrony zdrowia,

 • Kursy języków obcych (angielskiego i niemieckiego),

 • Masaż I i II stopnia,

 • Szkolenia indywidualne wynikające z indywidualnych potrzeb zatrudnienia, realizowane przez partnerów (magazynier, spedytor, specjalista ds.. marketingu, zarządzanie niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej),

 • Szkolenia indywidualne wynikające z indywidualnych potrzeb zatrudnienia zlecone w procedurze prawo zamówień publicznych (kurs prawa jazdy kategorii c, d, e, operator wózków jezdniowych, spawacz).