Lokalna kampania informacyjno - szkoleniowa przeciw uzależnieniom i przemocy domowej

Termin realizacji zadania w okresie od 01.10.2007r. do 30.11.2007r. określonego umową o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zawartą w dniu 17.09.2007r. pomiędzy Województwem Lubuskim a LUBUSKIM STOWARZYSZENIEM ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ"

Głównym celem programu było podniesienie świadomości i umiejętności zawodowych uczestniczących w programie grup zawodowych, które z kolei poprzez swoją działalność zawodową podniosą świadomość społeczeństwa lokalnego na temat zagrożeń wynikajšcych z uzależnień. Jak wynika z ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na zakończenie szkolenia jak i z informacji zwrotnych od uczestników szkolenia podnieśli oni znacznie swoja wiedzę i umiejętności z zakresu wczesnego rozpoznawania symptomów istnienia problemu alkoholowego oraz z zakresu przemocy domowej. Mieli możliwość wymiany doświadczeń z tego obszaru. Ze względu na duże zainteresowanie większość czasu poświęcona była uzależnieniu od alkoholu. Mniejszą uwagę poświęcona budowaniu lokalnego systemu wsparcia osób z problemem uzależnienia gdyż okazalo się, że powiat strzelecko-drezdenecko ma dobrze funkcjonujący taki system. Ważnym celem programu było sporządzenie i kolportaż ulotek, które zawierają podstawowe informacje na temat uzależnień i przemocy domowej. Każdy z uczestników otrzymał dużą ilość takich ulotek do rozmieszczenia ich w instytucjach, w których pracują.

Opis zrealizowanego zadania - zgodnie z planowanymi działaniami określonymi w ofercie podmiotu i umowie.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu szkolenia, w którym wzięłyby udział różne podmioty stykajšce się z problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej. Szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 14 - 15 listopada 2007 roku i obejmowało 16 godzin lekcyjnych. Zakres merytoryczny szkolenia obejmował: kwestie definicyjne uzależnienia, omówienie systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce, charakterystyka zjawiska alkoholizmu i narkomanii (diagnoza, fazy choroby, metody leczenia-terapii osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków), charakterystyka zjawiska przemocy domowej, omówienie różnych form przemocy, procedura niebieskiej karty.
Uczestnicy na szkoleniu mieli zapewniony poczęstunek, kawę, herbatę.

Informacje o uczestnikach - liczba i charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny.

W szkoleniu wzięło udział 11 osób (9 kobiet i 2 mężczyzn). Byli to pracownicy takich instytucji jak: opieka społeczna, policja, oświata oraz administracja samorządowa. Wszyscy w swojej pracy zawodowej stykają się z problemem uzależnień oraz z problemem przemocy domowej: uczestniczą w interwencjach, pracują w gminnych komisjach przeciwdziałania alkoholizmowi, zajmują się pomocš dzieciom z rodzin alkoholowych lub ofiarom przemocy domowej. Szkolenie obejmowało powiat strzelecko-drezdenecki.

Rezultaty realizacji zadania - zgodnie z informacją zawartą w ofercie podmiotu.

Uczestnicy szkolenia pozyskali niezbędna wiedzę dotyczącą uzależnień i przemocy w rodzinie. W oparciu o nią stworzyli lokalny program współpracy poszczególnych agent działających w środowisku.

Liczba osób objętych pomocą w okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem podziału na kobiety, mężczyzn i dzieci

Mężczyżni: 2 Kobiety: 9 Dzieci: 0