PO KLEFS

 

 

 

 

Realizację projektu: „Od zależności do samodzielności” Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, który był realizowany przy współpracy  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą. Czas realizacji projektu lipiec – grudzień 2008 roku.

W ramach projektu realizowane było:

- Kurs na opiekuna osoby zależnej  dający uprawnienia do świadczenia usług opiekuńczych lub pracy w DPS (120 godzin w tym 24 godziny pierwszej pomocy, w którym udział brało 9 kobiet).

 - warsztaty reintegracji społecznej w formie grupowej i indywidualnej. Prowadzone były zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet, ofiar przemocy domowej oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci tych kobiet. Odbyło się 10 spotkań po 4 godziny, uczestniczyło w nich 12 kobiet i 10 dzieci.

- poradnictwo prawne w formie indywidualnej i grupowej (24 godziny, z porad skorzystało 9 kobiet).

- poradnictwo zawodowe realizowane również poprzez praktykę zawodową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą (40 godzin, udział wzięło 8 kobiet).

Ogółem w projekcie wzięło udział 9 kobiet. Na podstawie ankiet zadania realizowane z projektu oceniono pozytywnie. BO byli zadowoleni z przeprowadzonych szkoleń, co niektórzy wyrażali chęć uczestnictwa w ewentualnych dalszych szkoleniach i pogłębiania swoich umiejętności, które zdobyli na kursach. Jedna z uwag dotyczyła wydłużenia czasu zajęć praktycznych oraz pogłębienia zakresu tematycznego szkoleń.