Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Pionierów 1, woj. lubuskie, pow. gorzowski, tel. 0-95 736 46 00, fax 0 - 95 736 46 00, www.lubuskie.org.pl,
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ogłasza przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dla zamówienia:
„Dostawa leasingu samochodu osobowego”
 (CPV  66.11.40.00-2; 34.11.00.00-1; )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leasingu samochodu osobowego fabrycznie nowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
Wadium: nie dotyczy.
Termin realizacji – 24 miesiące od daty wydania samochodu.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) – 100 %.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Dostawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są: Stefan Bojko – tel. 
(095) 736 46 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.lubuski.org.pl lub w wersji papierowej - odbiór osobiście w siedzibie Zamawiającego.   
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. „Biuro”
Termin składania ofert upływa dnia  8.03.2010 r. o godzinie 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.03.2010 r. o godzinie 14:15 w siedzibie Zamawiającego,pokój „sala narad”.
Termin związania ofertą określa się na 20 dni.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej i udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·          Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

·          Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

·          Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

·          Spełniają warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Ocena spełnienia ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia/nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnia.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24  i spełniają warunki określone w  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień   publicznych.  
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 1.03.2010r., pod numerem 55342-2010

                                                                                                   Prezes Zarządu

 

 

 Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Dokumenty do pobrania:

Część I Instrukcja dla Wykonawców.

Załącznik nr 1. Wymagania Techniczne oraz opis wyposażenia.

Załącznik nr 2. Formularz Ofertowy Wykonawcy.

Tabela nr 1. Załącznik do formularza ofertowego dotyczącego spełnienia wymagań technicznyh oferowanego samochodu osobowego.

Załącznik nr 3. Oświadczenie.

Załącznik nr 4. Projekt umowy.

 

Odpowiedź na zapytania dotyczące SIWZ.

 

Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ.

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 4. Projket umowy

 

Rozstrzygnięcie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.