Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Pionierów 1, woj. lubuskie, pow. gorzowski, tel. 0-95 736 46 00, fax 0 - 95 736 46 00, www.lubuskie.org.pl,
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ogłasza przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dla zamówienia:
Dostawa wyposażenia dla wielofunkcyjnej pracowni zdrowia i urody - pracowni do nauki w zawodach fryzjerstwo,  kosmetologia, fitness, SPA, podologi i opieki medycznej. 


 
(CPV39712200-8; 39712210-1; 37441000-1; 33713000-1 ; )

 

Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa wyposażenia dla wielofunkcyjnej pracowni zdrowia i urody-pracowni do nauki w zawodach fryzjerstwo, kosmetologia, fitness, SPA, podologi i opieki medycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - Części II - specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
Wadium: nie dotyczy.
Termin realizacji – 10 dni od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) – 100 %.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.lubuski.org.pl lub w wersji papierowej - odbiór osobiście w siedzibie Zamawiającego.   
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. „Biuro”
Termin składania ofert upływa dnia  12.03.2010 r. o godzinie 16:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.03.2010 r. o godzinie 16:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój „sala narad”.
Termin związania ofertą określa się na 10 dni.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej i udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         Spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 dotyczące:

-Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy -prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

-posiadania wiedzy i doświadczenia.

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

      -sytuacji ekonomicznej finansowej

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie wyżej wymieniony dokument składają wykonawcy, którzy pojedynczo lub łącznie spełniają warunki określone w postępowaniu

- Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

·         W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy wykonawca składa

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.

·         W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca składa:

-   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy

·         Wykaz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego

- Wypełniony druk formularza ofertowego wraz z formularzem cenowym

-Informacja o części zamówienia powierzonej podwykonawcom, jeśli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w   postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

- Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do  reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
Ocena spełnienia ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia/nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnia.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.03.2010r., pod numerem 60980

                                                                                                   Prezes Zarządu

 

 Pliki do pobrania:

 

Część I. Instrukacja dla wykonawców.

Część II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1. Oświadczenie.

Załącznik nr 2. Oświadczenie.

Załącznik nr 3. Formularz ofertowy Wykonawcy.

Załącznik nr 4. Informacja o części zamówniea powierzonej podwykonawcą.

Załącznik nr 5. Projekt umowy.

 

Odpowiedź na zapytania.

 

 Rozstrzygnięcie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.