KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U. UE. L z 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), informujemy w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest w odniesieniu do zbioru Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister właściwy ds. Rozwoju Regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa oraz Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Lubuskiego , ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

 

Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa  danych osobowych?

W celu realizacji prawa do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe są przetwarzane prosimy o kontakt:  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ?

Państwa  dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków ekonomii społecznej  Regionalnego Programu  Operacyjnego , w szczególności potwierdzenia kwalifikalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych , a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych.

Dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e , art.9 ust.2 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. U. UE L 119 str. 1 z późn. zm.)

W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych" Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

 

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?
Podanie przez Państwa  danych osobowych jest konieczne do otrzymania wsparcia , a odmowa ich udzielenia jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Posiadają  Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych , ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.


Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Partner oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 lub LOWES. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020,  oraz Lowes kontrole i audyt.

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków ekonomii społecznej  Regionalnego Programu  Operacyjnego oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji.

Czy Państwa dane osobowe są profilowane?
Nie.

Czy Państwa dane są przekazywane są do państw trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Państwa dane mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie w sytuacji wynikającej z przepisów prawa.