Program IdA  - Pokonywać Granice poprzez Wspólne Inwestowanie w Człowieka

Projekt realizowany jest z niemieckim partnerem, organizacją Bildungswerk der Sachsischen Wirtschaft gGmbH, z siedzibą w Dreźnie. Jej pracownicy od wielu lat pracują z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w oparciu o założenia programu IdA ( Integration durch Austausch – z niem. integracja poprzez wymianę). Głównym założeniem Programu jest zwiększenie szans zatrudnienia osób z grupy wiekowej 18-30, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz długotrwale bezrobotnych. Cel ten ma być osiągnięty  poprzez szkolenia, warsztaty i praktyki organizowane w kraju pochodzenia osób objętych programem, jak i za granicą. Ma się to przyczynić do zwiększenia praktycznych umiejętności, znajomości języków obcych, jak i mobilności osób z grupy objętej wsparciem.

Projekt „Program IdA – Pokonywać Granice poprzez Wspólne Inwestowanie w Człowieka” zakłada wykorzystanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnera niemieckiego na terytorium polskim.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres 2013-08-01 do 2015-05-31. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Uczestnicy projektu realizują program obejmujący zarówno szkolenia i praktyki podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, jak i warsztaty rozwijające umiejętności psychospołeczne. Każdy z uczestników może również liczyć na wsparcie job-coachera. Projekt zakłada przygotowanie 10-osobowej grupy do wyjazdu na WorkCamp do Niemiec, a w dłuższej perspektywie podniesienie szans na znalezienie zatrudnienia przez osoby objęte wsparciem. W czasie kilkumiesięcznego okresu przygotowawczego uczestnicy projektu uczą się języka niemieckiego, uczestniczą w kursach zawodowych, jak i podnoszą swoje ogólne kompetencje poprzez udział w kursie prawa jazdy czy języka migowego. Realizują również program praktyk zawodowych. Ponadto pogłębiają swoje umiejętności współdziałania w grupie poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń i imprez okolicznościowych skierowanych do lokalnej społeczności. Wyjazd na WorkCamp do Niemiec pozwala na wykorzystanie zdobytych umiejętności oraz nabycie nowych poprzez zwiększenie mobilności uczestników projektu.

Ponadto projekt zakłada organizację konferencji i wizyt studyjnych w Polsce i u partnera niemieckiego. Ma to na celu zapoznanie kadr pracujących przy realizacji projektu, jak i pracowników instytucji rynku pracy z założeniami Programu IdA, w celu lepszego zapoznania się z metodyką pracy partnera niemieckiego i ułatwienia adaptacji niemieckiego modelu do polskich warunków.

Biuro projektu znajduje się na ulicy Łazienki 6, tel. 95 729 99 15.

dsc06000ida.jpg

dsc03467ida.jpg

dsc03500ida.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

kl_ue_efs.jpg