Archiwum projekty

 Program IdA  - Pokonywać Granice poprzez Wspólne Inwestowanie w Człowieka

Projekt realizowany jest z niemieckim partnerem, organizacją Bildungswerk der Sachsischen Wirtschaft gGmbH, z siedzibą w Dreźnie. Jej pracownicy od wielu lat pracują z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w oparciu o założenia programu IdA ( Integration durch Austausch – z niem. integracja poprzez wymianę). Głównym założeniem Programu jest zwiększenie szans zatrudnienia osób z grupy wiekowej 18-30, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz długotrwale bezrobotnych. Cel ten ma być osiągnięty  poprzez szkolenia, warsztaty i praktyki organizowane w kraju pochodzenia osób objętych programem, jak i za granicą. Ma się to przyczynić do zwiększenia praktycznych umiejętności, znajomości języków obcych, jak i mobilności osób z grupy objętej wsparciem.

Czytaj więcej: Program IdA  - Pokonywać Granice poprzez Wspólne Inwestowanie w Człowieka

 Poradnia Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim

Od dnia 01.12.2012 Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” realizuje projekt pt.: „Poradnia Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim”.

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie: 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych,

Poddziałanie: 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeby oraz wyboru kierunków i form podnoszenia swoich kompetencji i podwyższenia kwalifikacji.

Czytaj więcej: Poradnia Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim

 Centrum Integracji Społecznej "Rozwój" w Lubiszynie

Centrum Integracji Społecznej "Rozwój" w Lubiszynie kieruje swoje działania do osób, które z różnych przyczyn, często niezależnych od siebie, znalazły się w trudnej sytuacji. Centrum stawia sobie za cel wspieranie osób, które poszukują pracy. Dodatkowo obejmuje swoich Uczestników profesjonalnym wsparciem przy zdobywaniu lub podwyższaniu kwalifikacji zawodowych oraz w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych.

Czytaj więcej: Centrum Integracji Społecznej "Rozwój" w Lubiszynie

 Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w lubuskim

Celem ogólnym projektu jest wsparcie sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim. Cele pośrednie projektu to poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ES. Długofalowym celem projektu będzie włączenie wypracowanych i opisanych modeli trenera zatrudnienia wspieranego, organizacji KES wraz ze szczegółowo opracowanymi narzędziami zatrudnienia socjalnego i wspieranego do głównego nurtu polityki społecznej w regionie lubuskim. Dotyczy to również upowszechnienia rezultatów projektu wśród instytucji działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uzyskane doświadczenia posłużą do wypracowania modelu, który umożliwi polepszenie jakości zarządzania i wspierania inicjatyw z zakresu (ES) w województwie.

Czytaj więcej: Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej...