Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej w Lubiszynie

Z powodu trudnej sytuacji życiowej, będącej wynikiem różnych problemów, znaczna liczba mieszkańców Gminy Lubiszyn korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej. Gmina Lubiszyn liczy 6726 mieszkańców, z czego 15,5% ubiega się o pomoc społeczną. Głównym powodem skłaniającym osoby i rodziny do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej było bezrobocie. Bezrobocie jest głównie problemem osób o niskim poziomie wykształcenia, niskich kwalifikacjach, często niedostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Dzięki realizacji projektu będzie możliwe udzielenie kompleksowej pomocy i wsparcia 9 klientkom ośrodka, tak aby odeszły z kręgu beneficjentów pomocy społecznej i usamodzielniły się.

Celem strategicznym projektu jest rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Projekt zakłada rozwój form aktywnej integracji poprzez zastosowanie kontraktu socjalnego jako sprawdzonego narzędzia aktywizacji. Kontrakt socjalny obejmuje także realizację zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.

Grupę docelową w projekcie stanowi 9 kobiet- osób bezrobotnych, poszukujących pracy. Osoby te są w wieku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej OPS w Lubiszynie. W/w Panie pozostają poza rynkiem pracy ze względu na niski poziom wykształcenia lub niewystarczające kwalifikacje zawodowe.

Harmonogram projektu 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

Aktywna integracja, która obejmuje:

  1. zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społeczno- zawodowej- 64 godziny
  2. warsztaty z zakresu pracy woluntarystycznej- 16 godzin
  3. warsztaty ze specjalistą terapii uzależnień- 16 godzin
  4. aktywizacja zdrowotna
  5. warsztaty z doradcą zawodowym- 16 godzin
  6. konsultacje indywidualne u specjalisty:

- doradcy zawodowego- 9 godzin

- specjalisty terapii uzależnień- 9 godzin

- psychologa- 9 godzin

- wizażysty- stylisty- 18 godzin

7. szkolenia zawodowe w zakresie:

- domowa opiekunka osoby zależnej- 100 godzin+ 40 godzin praktyki

- przygotowanie do pracy w handlu z obsługą kas fiskalnych- 8 godzin

- pracownik gospodarczy

- szkolenie z zakresu obsługi komputera- 16 godzin.

     

Beneficjenci odzyskają wiarę w siebie i własne możliwości, wyjdą z izolacji społecznej, poznają swój potencjał i mocne strony.

Dzięki realizacji programu osoby staną się bardziej samodzielne, zdolne do podjęcia zatrudnienia, a w konsekwencji odejdą z kręgu beneficjentów pomocy społecznej.

Dzięki realizacji projektu kadra GOPS będzie miała możliwość zastosowania atrakcyjnych, kompleksowych metod pracy z klientami GOPS.

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Tytuł projektu: "Wsparcie integracji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn".