Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w lubuskim

Celem ogólnym projektu jest wsparcie sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim. Cele pośrednie projektu to poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ES. Długofalowym celem projektu będzie włączenie wypracowanych i opisanych modeli trenera zatrudnienia wspieranego, organizacji KES wraz ze szczegółowo opracowanymi narzędziami zatrudnienia socjalnego i wspieranego do głównego nurtu polityki społecznej w regionie lubuskim. Dotyczy to również upowszechnienia rezultatów projektu wśród instytucji działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uzyskane doświadczenia posłużą do wypracowania modelu, który umożliwi polepszenie jakości zarządzania i wspierania inicjatyw z zakresu (ES) w województwie.

Cele operacyjne:

 • stworzenie mechanizmu budowania partnerstwa lokalnego tworzącego przyjazną atmosferę wokół inicjatyw ekonomii społecznej;

 • wdrożenie metody szkolenia osób z grup wykluczonych w grupach samokształceniowych mające na celu utworzenie przedsiębiorstw społecznych;

 • model KES w różnych środowiskach lokalnych (wieś, gmina miejsko-wiejska, małe miasto, powiat, duże miasto) oraz wypracowywania różnorodnych modeli współpracy inicjatyw ES z funkcjonującymi na rynku instytucjami oraz generowania miejsc pracy również w organizacjach pozarządowych;

 • utworzenie Regionalnego Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej (RCWES) instytucji koordynującej i wspierającej merytorycznie tworzony system sieci wsparcia ES;

 • budowanie systemu informacji, komunikacji pomiędzy partnerami oraz mechanizm promocji.

Aby inicjatywy te funkcjonowały w sprzyjającym środowisku koniecznością jest podjęcie zadań doradztwa, animowania, edukowania i integrowania przedstawicieli III sektora, samorządu, podmiotów biznesowych i innych podmiotów lokalnych w celu podejmowania efektywnych działań na rzecz tworzenia lokalnego systemu ES. Obrane cele wpisują się w zapisy Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Rodzaje usług w ramach projektu

Doradztwo: 

 • prawne w tym zamówienia publiczne

 • marketing usług ekonomii społecznej

 • BHP i SANEPID

Coaching:

 

 • diagnozowanie aktualnej pozycji instytucji

 • konstruowanie strategii i długoterminowych planów działania

 • tworzenie biznesplanu

 • pomoc w przygotowaniu wnioski aplikacyjnego

 • pomoc w zdiagnozowaniu możliwości źródeł finansowania

 • budżetowanie projektów społecznych

 • procedury prawne w tworzeniu partnerstw

 • opracowanie dokumentacji zarządczej dla tworzonych jednostek ES

 • procedury związane z zakładaniem i przygotowaniem do rejestracji spółdzielni socjalnej

Inne usługi:

Prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, konsultacje i doradztwo

Narzędzia wsparcia:

 • Przygotowanie grup inicjatywnych do założenia podmiotów z zakresu ES

 • pomoc lokalowa i udostępnianie sprzętu biurowego oraz zorganizowanie podmiotu od strony formalno-prawnej,

 • wsparcie i rzecznictwo na rzecz podmiotu w instytucjach zewnętrznych

 • pomoc w opracowaniu biznesplanu, analizy ekonomicznej, studium wykonalności

 • identyfikacja ryzyk przed założeniem podmiotu oraz w pierwszym okresie działalności

 • konsultacje i doradztwo, a w sytuacjach szczególnych pomoc w zarządzaniu podmiotem z zakresu prawa, rachunkowości, marketingu

 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów

 • pomoc w pozyskaniu środków na rozpoczęcie lub rozwój podmiotów z zakresu ES

 • pomoc w przygotowaniu projektów do PO KL

 • pomoc w pozyskiwaniu zleceń

Organizujemy szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej:

 
  • Metodologia tworzenia partnerskich i sieciowych projektów w realizacji celów statutowych na rzecz ekonomii społecznej,
  • Szkolenie liderów/animatorów dla tworzenia sieci współpracy,

  • Szkolenie z zakresu zlecania zadań publicznych na rzecz III sektora,

  • Szkolenie regionalnych trenerów wsparcia psychologicznego dla osób grup wykluczenia społecznego,

  • Finanse i zasady finansowania przedsiębiorstw ES,

  • Marketing przedsiębiorstw ES,

  • Szkolenie asesorów oceniających gminne, powiatowe i regionalne wnioski o dotację na rzecz ES,

  • Szkolenie trenerów zatrudnienia wspieranego z elementami Job coaching`u,

  • Szkolenie menedżerów społecznych z elementami coaching,

  • Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny z elementami andragogiki dla instruktorów prac społecznie użytecznych i instruktorów zawodu,

  • Grup inicjatywnych do założenia Podmiotów z zakresu ES (warsztaty w powiatach),

  • Warsztaty psychospołeczne dla uczestników wszystkich szkoleń.

Metody pracy w szkoleniach: warsztat, wykład, ćwiczenia, gry poglądowe, metody przypadków, z wykorzystaniem systemu ZING. Metody pracy mają na celu zmianę postaw zarówno osób z grup wykluczonych, jak i osób pomagających. W celu wyrównania równości szans (głównie miejsce zamieszkania) uczestnicy otrzymają wsparcie: materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.

Grupy docelowe - adresaci projektu

Projekt adresowany jest do Beneficjentów Ostatecznych z obszaru Województwa Lubuskiego (podregion gorzowski i zielonogórski). Udział w projekcie mogą wziąć: 

1. Podmioty ekonomii społecznej:

    spółdzielnie socjalne,

    spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych,

    organizacje pozarządowe,

    jednostki działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła, parafie, Caritas itd. 

2. Instytucje rynku pracy:

    Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy,

    agencje zatrudnienia,

    instytucje szkoleniowe,

    instytucje dialogu społecznego,

    instytucje partnerstwa lokalnego. 

 3. Instytucje pomocy społecznej: 

 • Gminne oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

 • Zakłady Aktywności Zawodowej,

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej.

oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze integracji społecznej.

Aby rozpropagować idee ekonomii społecznej wsparciem w ramach projektu objęte zostaną, także osoby fizyczne, które zdeklarują chęć rozpoczęcie prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. Wybór tak zróżnicowanej grupy docelowej ma na celu sprawdzanie Partnerstwa jako adekwatnego narzędzia do integracji instytucji i osób o różnych doświadczeniach oraz z różnych środowisk. Idea tak skonstruowanego Partnerstwa ma na celu pozytywny wpływ na budowanie więzi pomiędzy różnymi grupami społecznymi oraz umożliwienie wzajemnego asekurowania i rekompensowanie niedostatków.

Szkoleniami, doradztwem i usługami wspartych zostanie 860 osób reprezentujących 316 instytucji wyżej zdefiniowanych. Każdy przedstawiciel instytucji oraz każda osoba fizyczna, ma prawo wziąć udział w trzech szkoleniach

Regionalne Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej


W ramach Projektu w Gorzowie Wlkp. powstało REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ, odpowiedzialne za koordynację działań Ekonomii Społecznej w regionie lubuskim. Rozwój partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej będzie się odbywał między innymi poprzez wsparcie animacją na obszarze podregionu gorzowskiego a także animacją na obszarze regionu zielonogórskiego poprzez:

 

    współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego,

    lokalnymi organizacjami pozarządowymi,

    wypracowaniem lokalnego modelowego systemu wsparcia, gdzie RCWES będzie pełnił rolę moderatora partnerstw lokalnych,

    budowanie przyjaznego środowiska np. poprzez budowanie lokalnych partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych,

    promocja dobrych praktyk w obszarze partnerstwa na rzecz ES

    budowanie partnerstw projektowych oraz partnerstw lokalnych

W RCWES mogą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat prowadzonych działań przez wszystkich partnerów projektu

Regionalne Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej

ul. Przemysłowa 14-15/lok. 205-206

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. 95 73 800 61

Fax. 95 73 800 62

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.ekonomiaspoleczna.lubuskie.org.pl

 

Punkt Informacyjny RCWES w Zielonej Górze

ul. Zacisze 17

65-775 Zielona Góra

 

Tel. 68 32 808 56

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.