Poradnia Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim

Od dnia 01.12.2012 Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” realizuje projekt pt.: „Poradnia Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim”.

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie: 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych,

Poddziałanie: 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeby oraz wyboru kierunków i form podnoszenia swoich kompetencji i podwyższenia kwalifikacji.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia uczących, pracujących klub zamieszkujących na obszarze Miasta Gorzów Wlkp., oraz do osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Projektu jest poprawa dostępu 600 osób dorosłych z Gorzowa Wlkp. do usług edukacji formalnej i pozaformalnej.

Czas trwania Projektu: 01.12.2012-31.12.2014.

Wartość projektu  959 585,40zł w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa.

W ramach Projektu beneficjenci mogą bezpłatnie korzystać z dwóch głównych form doradztwa. Są to spotkania indywidualne i porady grupowe.

W trakcie spotkań indywidualnych z brokerem edukacyjnym, na bazie zebranych informacji i przeprowadzonych testów, zostaje opracowany dopasowany do każdego klienta Indywidualny Plan Edukacyjny. Do zadań brokera edukacyjnego  należy również:

· zwiększanie motywacji oraz świadomości potrzeb i oczekiwań klienta,

· ułatwianie dostępu do informacji w zakresie dostępnej oferty edukacyjnej,

· dostarczanie profesjonalnego doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb indywidualnych i szans na rynku pracy.

Ponadto w ramach Projektu beneficjenci mogą korzystać z możliwości wsparcia w formie doradztwa grupowego – zajęć psychoedukacyjnych, wzmacniających ich kompetencje w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, zgodnie z ich indywidualnymi, określonymi w czasie spotkań z brokerem potrzebami (np. jak radzić sobie ze stresem, jak lepiej się komunikować, zarządzanie sobą w czasie, rozmowa z pracodawcą itp.).

Do dyspozycji uczestników projektu znajduje się również e-kiosk – miejsce wyposażone w stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, w którym dodatkowo będzie istniała możliwość zapoznania się z przygotowanym specjalnie na potrzeby projektu informatorem edukacyjnym oraz skorzystania z prasy codziennej.

Projekt „Poradnia Edukacji Dorosłych” oparty jest na idei kształcenia ustawicznego – kształcenia się przez całe życie i stanowi odpowiedź na potrzebę jej propagowania pośród dorosłych Polaków. Polacy, po zakończeniu edukacji w formalnym systemie edukacji, rzadko decydują się na kontynuację swojej ścieżki edukacyjnej. Tymczasem dodatkowe umiejętności i kompetencje nabyte w ramach szkoleń czy kursów mogą w znaczny sposób przyczyniać się do poprawy jakości życia, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Dają one bowiem możliwość rozwijania swoich zainteresowań, a także nabywania nowych umiejętności, niezbędnych na wciąż ewoluującym rynku pracy, który wymaga od pracowników aktualizacji zdobytych wcześniej kwalifikacji i wiedzy.

Z pomocą brokerów edukacyjnych, wybór spośród wielu obecnych na rynku edukacyjnym ofert, tej najwłaściwszej dla siebie będzie o wiele łatwiejszy, a szansa sukcesu oraz poczucia zadowolenia po zakończeniu wybranego szkolenia pewniejsza.

Biuro projektu:
ul. Targowa 9
66-400 Gorzów Wielkopolski
Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości
Pokój 205

Strona projektu: www.szkolenialubuskie.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

kl_ue_efs.jpg