Centrum Integracji Społecznej "Rozwój" w Lubiszynie

Centrum Integracji Społecznej "Rozwój" w Lubiszynie kieruje swoje działania do osób, które z różnych przyczyn, często niezależnych od siebie, znalazły się w trudnej sytuacji. Centrum stawia sobie za cel wspieranie osób, które poszukują pracy. Dodatkowo obejmuje swoich Uczestników profesjonalnym wsparciem przy zdobywaniu lub podwyższaniu kwalifikacji zawodowych oraz w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych.

Jesteśmy świadomi, iż dzisiejsze problemy socjalne wielu osób, z którymi spotykamy się w codziennej pracy zawodowej to zespół różnych czynników destabilizujących codzienne życie.
Szereg problemów gospodarczo-społecznych naszego kraju jak i regionu w wyniku transformacji ustrojowej, uwydatniło między innymi wiele problemów społecznych, do których zaliczane są:
 • niskie kwalifikacje zawodowe,

 • brak perspektyw zawodowych,

 • brak dostępu do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym,

 • zjawisko marginalizacji społecznej.

Problemy te stały się ważnymi elementami, z którymi mają do czynienia w pracy codziennej zarówno klienci Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Pracy jak i organizacji pozarządowych. Nowe koncepcje dotyczące aktywnej polityki społecznej, lansowane w krajach Unii Europejskiej zmierzają do promowania idei "praca zamiast zasiłku" oraz wzmocnienia procesów szeroko pojmowanej integracji społecznej. Naprzeciw tym właśnie oczekiwaniom wychodzą m.in. Centra Integracji Społecznej.

Centrum Integracji Społecznej "Rozwój" w Lubiszynie stał się równorzędnym partnerem zarówno dla Powiatowego Urzędu Pracy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak i Kółka Rolniczego a także innych podmiotów samorządowych w działaniach z zakresu zadań publicznych:

 • pomoc w aktywizacji osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie,

 • wspomaganie przedsiębiorczości - spółdzielni socjalnych,

 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.

W ciągu lat wytężonej pracy spotkaliśmy wiele przypadków ludzkiej krzywdy wynikającej z marginalizacji społecznej. Jednakże przy odrobinie dobrej woli ze strony beneficjenta i naszym wspólnym staraniom udaje się nam pobudzić klienta do aktywności społecznej.

 • niskie kwalifikacje zawodowe,

 • brak perspektyw zawodowych,

 • brak dostępu do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym,

 • zjawisko marginalizacji społecznej.

Problemy te stały się ważnymi elementami, z którymi mają do czynienia w pracy codziennej zarówno klienci Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Pracy jak i organizacji pozarządowych. Nowe koncepcje dotyczące aktywnej polityki społecznej, lansowane w krajach Unii Europejskiej zmierzają do promowania idei "praca zamiast zasiłku" oraz wzmocnienia procesów szeroko pojmowanej integracji społecznej. Naprzeciw tym właśnie oczekiwaniom wychodzą m.in. Centra Integracji Społecznej.

Centrum Integracji Społecznej "Rozwój" w Lubiszynie stał się równorzędnym partnerem zarówno dla Powiatowego Urzędu Pracy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak i Kółka Rolniczego a także innych podmiotów samorządowych w działaniach z zakresu zadań publicznych:

 • pomoc w aktywizacji osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie,

 • wspomaganie przedsiębiorczości - spółdzielni socjalnych,

 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.


W ciągu lat wytężonej pracy spotkaliśmy wiele przypadków ludzkiej krzywdy wynikającej z marginalizacji społecznej. Jednakże przy odrobinie dobrej woli ze strony beneficjenta i naszym wspólnym staraniom udaje się nam pobudzić klienta do aktywności społecznej.


Z wyrazami szacunku
Jan Koniarek
Dyrektor Centrum Integracji Społecznej "Rozwój"

 

------ Więcej informacji na stronie www.cislubiszyn.lubuskie.org.pl ------