Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet w regionie lubuskim

Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet w regionie lubuskim

Termin realizacji:

  04.01.2010 - 04.08.2010 - etap I

  04.08.2010 - 04.09.2011 - etap I

Grupy docelowe:

200 kobiet zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego.

 

I grupa: 160 kobiet :

1. Zwolnione z pracy – bezrobotne nie dłużej niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu  (100 kobiet)

2. przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,

-  zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne -procesy te zachodzą w regionie lubuskim w branży (60 kobiet):

-          motoryzacyjnej,

-          przemyśle tekstylnym,

-          metalowym, drzewnym

-          pracownicy sektora publicznego.

II Grupa: 40 kobiet - odchodzących z rolnictwa

(będą uczestniczyć jedynie w zadaniach: 2; 3; 4; 5 ; 6 oraz 11)

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich uczestników, w oparciu o Formularz Rekrutacyjny.

 

W ramach projektu odbędzie się:

Poradnictwo zawodowe (3 godz. poradnictwa indywidualnego, jedna sesja 16 godzinna poradnictwa grupowego).

Poradnictwo psychologiczne (2 sesje wyjazdowe x 24 godziny)

Szkolenia przekwalifikujące i służące podwyższeniu kwalifikacji i umiejętności BO

Realizacja cyklu szkoleniowego obejmuje 336 h dla każdego BO, podzielone na 3 moduły tematyczne:

Moduł 1 Szkolenia kierunkowe/zawodowe – 200 godzin.

Moduł 2: Warsztaty teleinformatyczne + obsługa kasy fiskalnej dla 200 BO (16 edycji x 16 godz.)

Moduł 3. Praktyki zawodowe u pracodawcy - 120 godz.

 

Szkolenia:

Będą realizowane w grupach 8–16 osobowych.

Uczestnicy otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe i podręczniki oraz wyprawki do praktycznej nauki zawodu.

Potwierdzeniem nabytych umiejętności będzie egz. wewnętrzny lub zewnętrzny.

Szkolenia realizowane będą w formach stacjonarnych zarówno w dni powszednie jak i weekendy (dostosowanie do potrzeb BO) w ilości 6 -10 h dziennie.

dla podregionu zielonogórskiego w Kożuchowie i Małomicach, dla podregionu gorzowskiego w Gorzowie Wlkp.

Kursy:

Szkolenia kierunkowe/zawodowe (16 edycji x 200 godzin): Kursy w zawodzie:

- fryzjer + wizaż - 2 edycje;

- kosmetyczka + stylizacja paznokci - 2 edycje;

- specjalista podologii z masażem leczniczym - 2 edycje;

- instruktor fitness z elementami dietetyki i gimnastyki korekcyjnej - 2 edycje;

- Kurs w zawodzie gastronom specjalista kuchni staropolskiej i regionalnej -2 edycje;

- Kurs w zawodzie instruktor Wellness & Spa -2 edycje;

- Kurs w zawodzie opiekunka dziecka, osoby starszej i niepełnosprawnej - 2 edycje;

- Kurs specjalista d/s organizacji imprez i turystyki alternatywnej - 2 edycje.

skierowanie przez doradcę zawodowego 40 BO na szkolenia indywidualne, zgodne z diagnozą potrzeb lub na szkolenia w/w np.:

Przedstawiciel handlowy

Specjalista ds. reklamy i wizerunku z obsługą aparatu fotograficznego i kamery cyfrowej

Obsługa recepcji, sekretariatu z zastosowaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych

 

 

Doradztwo indywidualne, szkolenia oraz coaching (60 BO I grupy rekrutacyjnej)

zamierzających utworzyć  działalność gospodarczą  (3 ed. x20 BO -zadaniowe warsztaty wyjazdowe realizowane w 2 sesjach 5 dniowych = 80 godz.:

-marketing- 3 x 16 h;

-zagadnień prawnych w tworzeniu działalności gospodarczej 3 x 16 h;

-metodologii tworzenia biznesplanu- 3 x 16 h;

-Profesjonalna obsługa klienta - 3  x 16h;

-BHP i SANEPID - 3x 16 h.

Realizacja: maj – czerwiec.

 

Uczestnicy wsparci zostaną indywidualnym doradztwem (średnio 18h/BO):

- coaching - 4 h/ BO = 240 h;

- doradca prawny - 2h/BO = 120 h;

- doradca d/s marketingu - 2h/BO = 120 h;

- doradca d/s biznesplanu - 2 h/BO = 120 h

Realizacja: czerwiec, lipiec.

 

Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - 40 kobiet:

- 40 000 na indywidualną działalność

- 20 000 przystąpienie do spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.

 

Wsparcie pomostowe:

Do 6 lub 12 miesięcy w wysokości 1200 zł.

 

Wsparcie socjalne:

- Zwrot kosztów dojazdu

- Pokrycie kosztów zakwaterowania dla osób mających większą niż 50 km odległość od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkoleń

- Opieka nad dziećmi

- Ubezpieczenie nnw

- Stypendium szkoleniowe – 4 zł. /godz.

- Obiad + przerwa kawowa.