Kształcenie Nauczycieli dla Aktywności Zawodowej i Społecznej w Środowisku Lokalnym

W ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie i Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty jest organizowany projekt: „Kształcenie Nauczycieli dla Aktywności Zawodowej i Społecznej w Środowisku Lokalnym”. Projekt ten jest realizowany na terenie gmin: Kożuchów, Małomice, Siedlisko, Bytom Odrzański, Łagów, Szprotawa. Jest to przedsięwzięcie partnerskie Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „ Rozwój”, gminy Kożuchów oraz pozostałych wyżej wymienionych jednostek samorządowych. Okres realizacji zadania rozpoczął się już 15 stycznia 2009 roku a trwać ma do 15 listopada 2009 roku.

Projekt ten jest odpowiedzią na Strategie Rozwoju Województwa Lubuskiego Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku. To rozwiązanie pozwalające wykorzystać oświatowe zasoby kadrowe i lokalowe – będące efektem niżu demograficznego jest odbudowa szeroko rozumianych placówek lokalnej kultury, w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach. Bezkonfliktowe załatwienie tych spraw wymaga już dziś ze strony nauczycieli planowania swej drogi zawodowej na lata prognozy demograficznej oraz stwarzania atrakcyjnej oferty w zakresie dokształcania tej grupy zawodowej.

Celem projektu jest zwiększenie mobilności i elastyczności zawodowej, a także dostosowanie do rynku pracy nauczycieli i pracowników administracji oświatowej. Zostanie to zrealizowane poprzez:

- organizacje kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalna polityka edukacyjną.

- szkolenie pracowników administracji naszych placówek oświatowych w zakresie organizacji i zarządzania.

Zakres jaki nabędą BO projektu pozwoli w razie potrzeby na przekwalifikowanie w kierunku kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Celem polityki oświatowej Partnerów projektu jest stwarzanie potencjału zasobów ludzkich w gronie nauczycieli, by szkoły mogły pełnić rolę działających przez cały rok ośrodków wiedzy i źródeł informacji, z których członkowie miejscowej społeczności korzystają przez całe życie.

 

Strona internetowa projektu:

 

Warsztaty rozwoju osobistego. Grupa - "Coaching jako metoda motywacji, zarządzania oraz wspierania rozwoju zawodowego pracowników".

Coaching czyli pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby, w określonej dziedzinie prowadzone indywidualnie przez trenera. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym trenerem (z ang. tzw. coach), a jego uczniem/klientem/sportowcem/pracownikiem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

 

Kurs doskonalący - "Coaching jako metoda motywacji, zarządzania oraz wspierania rozwoju zawodowego pracowników".

Kurs doskonalący - "Coaching jako metoda motywacji, zarządzania oraz wspierania rozwoju zawodowego pracowników".

Kurs doskonalący - "Coaching jako metoda motywacji, zarządzania oraz wspierania rozwoju zawodowego pracowników".

Warsztaty rozwoju osobistego. Grupa -  "Kształcenie dorosłych - Andragogika"

Andragogika zajmuje się procesami kształcenia, wychowania, samokształcenia i samowychowania ludzi dorosłych. Bada, opisuje i analizuje cele, treści, systemy, formy i metody w/w procesów oraz ich uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, kulturowe, cywilizacyjne i biologiczne.
Odpowiada na pytanie, jakim może być człowiek dorosły, jaki poziom rozwoju i sprawności może osiągnąć, jeśli stworzy mu się optymalne warunki edukacji a on sam podejmie autokreację.
Umożliwia zrozumienie procesu przekształcania potencjału jednostki w realną zdolność do sprawnego funkcjonowania we wszystkich rolach społecznych.

andragogika

Andragogika

Andragogika

 

Warsztaty rozwoju osobistego. Grupa - "Studium Pomocy Psychologicznej"

Studium Pomocy Psychologicznej jest obszernym i intensywnym programem oferującym uczenie się profesjonalnych podstaw doradztwa psychologicznego, reguł konstruktywnego wspierania drugiej osoby, elementów psychoterapii oraz innych działań pomocnych psychologicznie. Kurs ten oferujemy psychologom, doradcom psychologicznym, kuratorom, pedagogom, lekarzom, pielęgniarkom, duchownym i innym osobom pracującym w kontakcie pomocnym psychologicznie

spp

SPP

Spp