Archiwum projekty

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie

Realizację projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji po przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1., który był realizowany przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małomicach. Projekt realizowany był od 26.07.2008 do 18.12.2008 roku.

Czytaj więcej: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej...

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach 

Realizację projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji po przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1., który był realizowany przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małomicach. Projekt realizowany był od 26.07.2008 do 18.12.2008 roku.

Czytaj więcej: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy...

 Lokalna kampania informacyjno - szkoleniowa przeciw uzależnieniom i przemocy domowej

Termin realizacji zadania w okresie od 01.10.2007r. do 30.11.2007r. określonego umową o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zawartą w dniu 17.09.2007r. pomiędzy Województwem Lubuskim a LUBUSKIM STOWARZYSZENIEM ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ"

Głównym celem programu było podniesienie świadomości i umiejętności zawodowych uczestniczących w programie grup zawodowych, które z kolei poprzez swoją działalność zawodową podniosą świadomość społeczeństwa lokalnego na temat zagrożeń wynikajšcych z uzależnień. Jak wynika z ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na zakończenie szkolenia jak i z informacji zwrotnych od uczestników szkolenia podnieśli oni znacznie swoja wiedzę i umiejętności z zakresu wczesnego rozpoznawania symptomów istnienia problemu alkoholowego oraz z zakresu przemocy domowej. Mieli możliwość wymiany doświadczeń z tego obszaru. Ze względu na duże zainteresowanie większość czasu poświęcona była uzależnieniu od alkoholu. Mniejszą uwagę poświęcona budowaniu lokalnego systemu wsparcia osób z problemem uzależnienia gdyż okazalo się, że powiat strzelecko-drezdenecko ma dobrze funkcjonujący taki system. Ważnym celem programu było sporządzenie i kolportaż ulotek, które zawierają podstawowe informacje na temat uzależnień i przemocy domowej. Każdy z uczestników otrzymał dużą ilość takich ulotek do rozmieszczenia ich w instytucjach, w których pracują.

Czytaj więcej: Lokalna kampania informacyjno - szkoleniowa przeciw uzależnieniom...

Wsparcie metodą outplacement pracowników restrukturyzowanej służby zdrowia w regionie lubuskim

Realizatorem projektu jest Partnerstwo Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., PCE w Nowej Soli, Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Gorzowie Wlkp., Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. Z danych uzyskanych przez wnioskodawcę wynika, że przewidzianych do zwolnień w województwie lubuskim jest ok. 1500 pracowników służby zdrowia. Celem projektu jest stworzenie systemu wspierania pracowników restrukturyzowanej służby zdrowia w ich staraniach o uzyskanie nowego miejsca pracy. Większość przewidzianych do redukcji osób posiada wykształcenie podstawowe, zawodowe i średnie ogólne. Pracownicy posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe związane z obsadą stanowisk w służbie zdrowia, które nie są na ogół przydatne na ogólnym rynku pracy. 

Czytaj więcej: Wsparcie metodą outplacement pracowników restrukturyzowanej służby...