Archiwum projekty

 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej w Lubiszynie

Z powodu trudnej sytuacji życiowej, będącej wynikiem różnych problemów, znaczna liczba mieszkańców Gminy Lubiszyn korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej. Gmina Lubiszyn liczy 6726 mieszkańców, z czego 15,5% ubiega się o pomoc społeczną. Głównym powodem skłaniającym osoby i rodziny do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej było bezrobocie. Bezrobocie jest głównie problemem osób o niskim poziomie wykształcenia, niskich kwalifikacjach, często niedostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Czytaj więcej: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej...


          

 Impuls Szkoleniowy – Wsparcie w zakresie

Tworzenia Sieci Współpracy w Sektorze

Szkoleniowym na rzecz Innowacyjności

w Regionie Lubuskim


Czytaj więcej: Impuls Szkoleniowy

 

FIO

Inicjatywa realizacji niniejszego projektu zrodziła się w sytuacji braku kompleksowego wsparcia i informacji o możliwościach pomocy dla rodzin uwikłanych w przemoc domową.

Zasadniczym celem projektu było stworzenie na gruncie gmin powiatu gorzowskiego systemu współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami i placówkami, których pracownicy mogą zidentyfikować przemoc w rodzinie, potrafią podjąć interwencję i współdziałać w procesie pomocy ofierze i jej rodzinie. Projekt niniejszy zmierzał również do poszerzenia poziomu wiedzy na temat przemocy domowej, podniesienia skuteczności działań służb pomagających ofiarom i pracujących ze sprawcami, a także do zwiększenia społecznego zaangażowania w sprawę przeciwdziałania przemocy. Tworzenie gminnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gmin, zaś działania zawarte w projekcie miały charakter nowatorski, a ich głównym celem było wykreowanie dobrych praktyk w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do problemu, jakim jest przemoc w rodzinie.

Czytaj więcej: Budowa systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 Kształcenie Nauczycieli dla Aktywności Zawodowej i Społecznej w Środowisku Lokalnym

W ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie i Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty jest organizowany projekt: „Kształcenie Nauczycieli dla Aktywności Zawodowej i Społecznej w Środowisku Lokalnym”. Projekt ten jest realizowany na terenie gmin: Kożuchów, Małomice, Siedlisko, Bytom Odrzański, Łagów, Szprotawa. Jest to przedsięwzięcie partnerskie Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „ Rozwój”, gminy Kożuchów oraz pozostałych wyżej wymienionych jednostek samorządowych. Okres realizacji zadania rozpoczął się już 15 stycznia 2009 roku a trwać ma do 15 listopada 2009 roku.

Czytaj więcej: Kształcenie Nauczycieli dla Aktywności Zawodowej i Społecznej w Środowisku...

PO KLEFS

 

 

 

 

Realizację projektu: „Od zależności do samodzielności” Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, który był realizowany przy współpracy  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą. Czas realizacji projektu lipiec – grudzień 2008 roku.

Czytaj więcej: Od zależności do samodzielności