Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Pionierów 1, woj. lubuskie, pow. gorzowski, tel. 0-95 736 46 00, fax 0 - 95 736 46 00, www.lubuskie.org.pl,
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ogłasza przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dla zamówienia:
„Dostawa leasingu samochodu osobowego”
 (CPV  66.11.40.00-2; 34.11.00.00-1; )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leasingu samochodu osobowego fabrycznie nowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
Wadium: nie dotyczy.
Termin realizacji – 24 miesiące od daty wydania samochodu.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) – 100 %.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Dostawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są: Stefan Bojko – tel. 
(095) 736 46 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.lubuski.org.pl lub w wersji papierowej - odbiór osobiście w siedzibie Zamawiającego.   
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. „Biuro”
Termin składania ofert upływa dnia  8.03.2010 r. o godzinie 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.03.2010 r. o godzinie 14:15 w siedzibie Zamawiającego,pokój „sala narad”.
Termin związania ofertą określa się na 20 dni.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej i udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·          Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

·          Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

·          Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

·          Spełniają warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Ocena spełnienia ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia/nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnia.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24  i spełniają warunki określone w  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień   publicznych.  
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 1.03.2010r., pod numerem 55342-2010

                                                                                                   Prezes Zarządu

 

 

 Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Dokumenty do pobrania:

Część I Instrukcja dla Wykonawców.

Załącznik nr 1. Wymagania Techniczne oraz opis wyposażenia.

Załącznik nr 2. Formularz Ofertowy Wykonawcy.

Tabela nr 1. Załącznik do formularza ofertowego dotyczącego spełnienia wymagań technicznyh oferowanego samochodu osobowego.

Załącznik nr 3. Oświadczenie.

Załącznik nr 4. Projekt umowy.

 

Odpowiedź na zapytania dotyczące SIWZ.

 

Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ.

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 4. Projket umowy

 

Rozstrzygnięcie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Pionierów 1, woj. lubuskie, pow. gorzowski, tel. 0-95 736 46 00, fax 0 - 95 736 46 00, www.lubuskie.org.pl,
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ogłasza przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dla zamówienia:
Dostawa wyposażenia dla wielofunkcyjnej pracowni zdrowia i urody - pracowni do nauki w zawodach fryzjerstwo,  kosmetologia, fitness, SPA, podologi i opieki medycznej. 


 
(CPV39712200-8; 39712210-1; 37441000-1; 33713000-1 ; )

 

Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa wyposażenia dla wielofunkcyjnej pracowni zdrowia i urody-pracowni do nauki w zawodach fryzjerstwo, kosmetologia, fitness, SPA, podologi i opieki medycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - Części II - specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
Wadium: nie dotyczy.
Termin realizacji – 10 dni od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) – 100 %.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.lubuski.org.pl lub w wersji papierowej - odbiór osobiście w siedzibie Zamawiającego.   
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. „Biuro”
Termin składania ofert upływa dnia  12.03.2010 r. o godzinie 16:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.03.2010 r. o godzinie 16:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój „sala narad”.
Termin związania ofertą określa się na 10 dni.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej i udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         Spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 dotyczące:

-Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy -prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

-posiadania wiedzy i doświadczenia.

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

      -sytuacji ekonomicznej finansowej

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie wyżej wymieniony dokument składają wykonawcy, którzy pojedynczo lub łącznie spełniają warunki określone w postępowaniu

- Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

·         W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy wykonawca składa

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.

·         W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca składa:

-   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy

·         Wykaz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego

- Wypełniony druk formularza ofertowego wraz z formularzem cenowym

-Informacja o części zamówienia powierzonej podwykonawcom, jeśli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w   postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

- Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do  reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
Ocena spełnienia ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia/nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnia.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.03.2010r., pod numerem 60980

                                                                                                   Prezes Zarządu

 

 Pliki do pobrania:

 

Część I. Instrukacja dla wykonawców.

Część II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1. Oświadczenie.

Załącznik nr 2. Oświadczenie.

Załącznik nr 3. Formularz ofertowy Wykonawcy.

Załącznik nr 4. Informacja o części zamówniea powierzonej podwykonawcą.

Załącznik nr 5. Projekt umowy.

 

Odpowiedź na zapytania.

 

 Rozstrzygnięcie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gorzów Wielkopolski: Dostawa pojazdów samochodowych w formie leasingu operacyjnego .
Numer ogłoszenia: 78554 - 2010; data zamieszczenia: 19.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" , ul. Pionierów 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 95 7 36 46 00, faks 95 7 36 46 66.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojazdów samochodowych w formie leasingu operacyjnego ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pojazdów samochodowych w formie leasingu operacyjnego w ilości 3 szt. 1. samochód osobowy fabrycznie nowy rok produkcji 2009 do 2010r 2. samochód dostawczy skrzyniowy z podwójną kabiną do 3,5 t., fabrycznie nowy lub udokumentowanym przez autoryzowaną stację obsługi pojazdu przebieg do 10 000 km, serwisowany.Rok produkcji min 2008 do 2010, bezwypadkowy i nieposiadający śladów uszkodzeń lub użytkowania. 3.samochód dostawczy zabudowany kontenerem lub izotermą lub furgon z podwójną kabiną do 3,5 t., fabrycznie nowy lub udokumentowanym przez autoryzowaną stację obsługi pojazdu przebieg do 10 000 km, serwisowany. Rok produkcji min 2008 do 2010, bezwypadkowy i nieposiadający śladów uszkodzeń lub użytkowania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0, 34.11.00.00-1, 34.10.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Koncesje, zezwolenia lub licencję lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do świadczenia dostaw leasingu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Informacja o wykonanych zamówieniach podobnego typu z wykazem dostaw leasingu min. dwie dostawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk formularza ofertowegowego wraz z harmonogramem spłaty rat leasingowych w całym okresie obowiązywania umowy leasingu, określający metody kalkulacji rat 2.Informacja o części zamówienia powierzonej podwykonawcom, jeśli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian określonego przedmiotu zamówienia, która możliwa jest jedynie w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodując ograniczenia i rozszerzenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia realizacji lub do zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych. Wprowadzenie tej zmiany może nastąpić po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian przedmiotu zamówienia, uznać należy w szczególności korzyść dla Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia w pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubuskie.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Rozwój ul. Pionierów 1 66-400 Gorzów Wlkp..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2010 godzina 16:00, miejsce: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Rozwój ul. Pionierów 1 66-400 Gorzów Wlkp..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej Tytuł projektu Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierani ekonomii społecznej w regionielubuskim..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: samochódu osobowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa samochódu osobowy fabrycznie nowy rok produkcji 2009 do 2010r. w formie leasingu operacyjnego Wymagania Zamawiającego: specyfikacja techniczna pojazdu nr 1 - załącznik nr 1 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 66.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: samochód dostawczy skrzyniowy z podwójną kabiną do 3,5 t.,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: samochód dostawczy skrzyniowy z podwójną kabiną do 3,5 t., fabrycznie nowy lub udokumentowanym przez autoryzowaną stację obsługi pojazdu przebieg do 10 000 km, serwisowany. Rok produkcji min 2008 do 2010, bezwypadkowy i nieposiadający śladów uszkodzeń lub użytkowania. Wymagania Zamawiającego - specyfikacja techniczna pojazdu załącznik nr 2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.00.00-7, 66.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: samochód dostawczy zabudowany kontenerem lub izotermą lub furgon.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: samochód dostawczy zabudowany kontenerem lub izotermą lub furgon z podwójną kabiną do 3,5 t., fabrycznie nowy lub udokumentowanym przez autoryzowaną stację obsługi pojazdu przebieg do 10 000 km, serwisowany. Rok produkcji min 2008 do 2010, bezwypadkowy i nieposiadający śladów uszkodzeń lub użytkowania. Wymagania Zamawiającego - specyfikacja techniczna pojazdu - załącznik nr 3.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.10.00.00-8, 66.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Pliki do pobrania.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja techniczna dla części I zamówienia. Załącznik nr 1.

Specyfikacja techniczna dla części I zamówienia. Załącznik nr 2.

Specyfikacja techniczna dla części I zamówienia. Załącznik nr 3.

Oświadczenie. Załącznik nr 4.

Oświadczenie. Załącznik nr 5.

Formularz opfertowy wykonawcy. Załącznik nr 6.

Istotne postanowienia umowy. Załącznik nr 7.

 

Odpowiedź na zapytania dotyczące SIWZ. 

 

Modyfikacja - formularz ofertowy wykonawcy.

Modyfikacja - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Gorzów Wielkopolski: Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego .

Numer ogłoszenia: 87924 - 2010; data zamieszczenia: 26.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" , ul. Pionierów 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 95 7 36 46 00, faks 95 7 36 46 66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu osobowego fabrycznie nowy rok produkcji 2009 do 2010r. w formie leasingu Wymagania Zamawiającego: specyfikacja techniczna pojazdu, załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1, 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wg oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wg oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wg oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wg oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wg oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o części zamówienia powierzonej podwykonawcom, jeśli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian określonego przedmiotu zamówienia, która możliwa jest jedynie w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodując ograniczenia i rozszerzenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia realizacji lub do zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych. Wprowadzenie tej zmiany może nastąpić po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian przedmiotu zamówienia, uznać należy w szczególności korzyść dla Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia w pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubuskie.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego -Rozwój ul. Pionierów 1 66-400 Gorzów Wlkp..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2010 godzina 17:00, miejsce: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Rozwój ul. Pionierów 1 66-400 Gorzów Wlkp..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej Tytuł projektu: Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierani ekonomii społecznej w regionie lubuskim.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja techniczna dla części I zamówienia. Załącznik nr 1.

Oświadczenie. Załącznik nr 2.

Oświadczenie. Załącznik nr 3.

Formularz ofertowy wykonawcy. Załącznik nr 4.

Istotne postanowienia umowy. Załącznik nr 5.

 

Odpowiedź na zapytania dotyczące SIWZ.

 Gorzów Wielkopolski: Dostawy wyposażenia gastronomicznego
Numer ogłoszenia: 109160 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" , ul. Pionierów 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 95 7 36 46 00, faks 95 7 36 46 66.

·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy wyposażenia gastronomicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, wyposażenia gastronomicznego (sprzętu i urządzeń) dla pracowni gastronomicznych w miejscowości Kożuchów i Lubiszyn, i obejmuje w szczególności: - dostawę wyposażenia gastronomicznego (sprzętu i urządzeń)do miejsca przeznaczenia, - wniesienie, ustawienie, zainstalowanie i uruchomienie wyposażenia gastronomicznego, - dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu i urządzeń w języku polskim, - przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i urządzeń, - zapewnienie serwisu i obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie gwarancji,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.71.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca wskaże, że będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust. 2b. Ustawy Pzp). 2. Oświadczenie wykonawcy (złożone na formularzu Oferta załącznik nr 1 do Siwz ), o : - związaniu ofertą przez okres 20 dni; - zdobyciu informacji koniecznych do sporządzenia oferty; - zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń; - zobowiązaniu się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a) co do terminu zakończenia dostawy, który może być przedłużony wskutek: 1) wystąpienia zdarzeń siły wyższej; 2) wstrzymania dostawy przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu dostawy powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający; - przy zastrzeżeniu, ze powyższe okoliczności wymagać będą pisemnego udokumentowania pod rygorem utraty prawa powołania się na nie przez Wykonawcę. b) co do nieistotnych postanowień umowy, c) co do istotnych postanowień umowy, z ważnych powodów, a w szczególności o ile jest ona konieczna i wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubuskie.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Rozwój ul. Pionierów 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2010 godzina 15:00, miejsce: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Rozwój ul. Pionierów 1, 66-400 Gorzów Wlkp pok. -BIURO.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Tytuł Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet w regionie lubuskim i Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2. Przeciłdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tytuł Centrum Integracji Społecznej Rozwój w Lubiszynie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I - dostawa, wyposażenia gastronomicznego dla pracowni gastronomicznych w miejscowości Kożuchów.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa, wyposażenia gastronomicznego dla pracowni gastronomicznych w miejscowości Kożuchów według załącznik nr 1A SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.71.00.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 4.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - dostawa, wyposażenia gastronomicznego dla pracowni gastronomicznych w miejscowości Lubiszyn.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa, wyposażenia gastronomicznego dla pracowni gastronomicznych w miejscowości Lubiszyn według złącznik 1B SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.71.00.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 1b do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

1. Odpowiedź na zapytania dotyczące SIWZ.

2. Odpowiedż na zapytania dotyczące SIWZ.

3. Wyjaśnienie na zadawane pytania dotyczące SIWZ.

 Rozstrzygnięcie.