Gorzów Wielkopolski, 28 grudnia 2015 roku

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury konkurencyjności  na świadczenie usług cateringowych dot. zapytania ofertowego nr 2/2015 z dnia 14.12.2015 roku do projektu „ Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. Lubuskiego”  informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczenie zapytań osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęły dwie oferty.

Zgodnie z kryterium cenowym przedstawionym w zapytaniu ofertowym nr 2/2015 z dnia 14.12.2015 roku Oferent, który przedstawi nam najniższą cenę spełni nasze kryterium.

W związku z powyższym na świadczenie usług cateringowych wybrano :

Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną „ EDEN” znajdującą  się w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1

 

Serdecznie dziękuję za udział w postępowaniu.

 


 Szanowni Państwo,


zwracamy się z zapytaniem o ofertę cenową na wykonanie Usług cateringowych w ramach Projektu ”Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych  i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. Lubuskiego”     współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Gorzów Wielkopolski, 28 grudnia 2015 roku 

 

Szanowni Państwo,W związku z zakończeniem procedury konkurencyjności na wykonanie zadania: reintegracja do projektu i do Uczestnictwa w CIS - Opracowanie Indywidualnego Programu Zatryudnienia Socjalnego, Zadania III reintegracja społeczna - usługi terapeutyczne , warsztaty rozwoju osobistego oraz 3 dniowe warsztaty integracyjno wyjazdowe  do projektu „ Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. Lubuskiego”  informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczenie zapytań osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęły trzy oferty  oferty.


NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień S.C A. Górniak, K. Górnaik, ul. Warszawska 6/209, 66-400 Gorzów Wielkopolski,


Centrum Terapii  Uzależnień i Psychoedukacji S.C ul. Szczanieckiej  33/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski


Pani Izabela Kneć. Gorzów wielkopolski


Zgodnie z opisem przyznawania punktów  przedstawionym w zapytaniu ofertowym nr 1/2015 z dnia 14.12.2015, Kryterium Cenowe - 40 pkt, Kryterium doświadczenie 60 pkt, informuję, iż w wyniku przeprowadzenia procedury konkurencyjności wyłoniono następujących Oferentów, którzy spełniali nasze kryteria.


Zadania I 

Indywidualny program Zatrudnienia Socjalnego wybrano wykonawcę  CENTRUM TERAPII I UZALEŻNIEŃ I PSYCHOEDUKACJI S.C, UL. SCZANIECKIEJ 33/4, 66-400 GORZÓW,


Zadanie II

usługi terapeutyczne grupowe oraz usługi terapeutyczne indywidualne, wybrano wykonawcę  :  CENTRUM TERAPII I UZALEŻNIEŃ I PSYCHOEDUKACJI S.C, UL. SCZANIECKIEJ 33/4, 66-400 GORZÓW,


Zadanie III
Warsztaty rozwoju osobistego, wybrano wykonawcę 
Pani Izabela Kneć 
Pana Andrzeja Waszkiewicza 

Zadanie IV 
Organizacja 3 dniowych warsztatów integracyjno  wyjazdowych wraz z wynagrodzeniem opiekunów/trenerów warsztatów - wybrano wykonawcę  CENTRUM TERAPII I UZALEŻNIEŃ I PSYCHOEDUKACJI S.C, UL. SCZANIECKIEJ 33/4, 66-400 GORZÓW,

Zadanie V
Wynajem sali szkoleniowych na zajęcia terapeutyczne grupowe, wybrano wykonawcę: CENTRUM TERAPII I UZALEŻNIEŃ I PSYCHOEDUKACJI S.C, UL. SCZANIECKIEJ 33/4, 66-400 GORZÓW,

W związku z powyższym serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu. W razie jakichkolwiek pytać proszę o kontakt w naszej siedzibie. 
 

 


 

Gorzów Wlkp.,14.12.2015

 

    ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

 Szanowni Państwo,

zwracamy się z zapytaniem o ofertę cenową na wykonanie zadania   reintegracja do projektu i do Uczestnictwa w CIS- Opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, Zadania III reintegracja społeczna - usługi terapeutyczne, warsztaty rozwoju osobistego oraz 3 dniowe warsztaty integracyjno wyjazdowe z noclegiem w ramach Projektu  ”Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych  i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. Lubuskiego”     współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane pozaformułą ZIT.


Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 14.12.2015 roku  znajduje się w załączniku

cleardot.gif