Gorzów Wielkopolski, 5 maja 2016 roku

 

PROTOKÓŁ Z   WYBORU OFERT

 

1.      Dnia 21 kwietnia 2016  roku dokonano oszacowania rynku biorąc pod uwagę  wykonanie  zadania zakupu sprzętu gastronomicznego w ramach projektu ” Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS ów na terenie woj. Lubuskiego.”

1.       Ze względu na zakres cenowy zastosowano tryb udokumentowanie procedury konkurencyjności , co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta oraz dostarczenie  co najmniej 3 zapytań ofertowych dla potencjalnych Oferentów.

 

2.        Dnia 22 kwietnia 2016 r. upubliczniono zapytania ofertowe nr 7/2016 z dnia 22.04.2016 roku na stronie internetowej www.lubuskie.org.pl    

 

3.       Dnia 26 kwietnia 2016 roku dostarczono ofertę osobiście do trzech potencjalnych oferentów (zapytania w załącznikach)

 

4.       W wyniku upublicznienia zapytania ofertowego oraz dostarczenia zapytań ofertowych do 3 potencjalnych usługodawców otrzymaliśmy  1 ofertę:

  -  XXL GASTRO SP. Z O.O Ul. Lwowska 6 lok 2 00-658 Warszawa 

 

5.      Kryterium wyboru oferty stanowiła 100% cena.

W związku z powyższym do realizacji w/w zadania wybrano ofertę Firmy :

XXL GASTRO SP. Z O.O Ul. Lwowska 6 lok 2, 00-658 Warszawa,

 

Gdyż spełniała nasze kryterium cenowe przedstawione w zapytaniu ofertowym.

 

 

6.      Dnia 05.05.2016 poinformowano telefonicznie potencjalnych oferentów o wynikach procedury konkurencyjności.

7.      Dnia 5 maja 2016 wystawiono na stronie beneficjenta informację o wynikach postępowania procedury konkurencyjności.

 

Osoby sporządziły protokół:

 

Załącznik.

Gorzów Wlkp., 08.03.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/sz/2016

dotyczące usług szkoleniowych

 

1.       Zamawiający:

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”, ul. Łazienki 6, 66 - 400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, tel. 95 7380 061 mail. rozwóTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:, tel. Sylwia Lemska              95 7380061

 

Podstawa prawna:

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie województwa lubuskiego”. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach  podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

 

 

 

 

  1    Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

1.1.      Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach zadania Reintegracja społeczna - szkolenie uczestników grup zawodowych projektu Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących  Centrum Integracji Społecznej na terenie woj. lubuskiego”. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT, dla 140 osób (98 kobiet, 42 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego, uszeregowanych w 7 grup zawodowych, przypisanych terytorialnie do właściwego Centrum Integracji Społecznej tj. : Centrum Integracji Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, Centrum Integracji Społecznej w Kożuchowie, Centrum Integracji Społecznej w Rzepinie, Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie, Centrum Integracji Społecznej w Małomicach, Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy, Centrum Integracji Społecznej w Wschowie.

 

1.2.      Zamówienie obejmuje usługę szkoleń  wg załącznika nr. 1 pod tytułem” Oferta” który wraz z Załącznikiem Nr 2 stanowią wzór oferty jaką należy złożyć w odpowiedzi na nasze Zapytanie Ofertowe .

 

1.3.      Termin realizacji zamówienia kwiecień 2016–grudzień 2017 wg ustalonego harmonogramu Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji niniejszego zamówienia.

1.4.      Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Centrum Integracji Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, Centrum Integracji Społecznej w Kożuchowie, Centrum Integracji Społecznej w Rzepinie, Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie, Centrum Integracji Społecznej w Małomicach, Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy, Centrum Integracji Społecznej w Wschowie.

 

Szczegóły zamówienia w załączniku.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z zapytaniem ofertowym w ramach projektu” Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. lubuskiego”  w ramach zadanie V. Wsparcie wyposażenia, Współfinansowany przez UV ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020- projekt realizowany przez formułę ZIT- zakup samochodu do Lubuskiego Rozwoju Regionalnego.

 

W załączniku zapytanie ofertowe nr 2/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku. Proszę o zapoznanie się z zapytaniem.

 

Z poważaniem

Jan Konarek

 

Załącznik

Gorzów Wielkopolski, 14 luty  2016 roku

 

PROTOKÓŁ Z   WYBORU OFERT

 

1.       Dnia 29.01.2016  roku dokonano oszacowania rynku biorąc pod uwagę  wykonanie  zadania II Reintegracja zawodowa Wynagrodzenie doradcy zawodowego w ramach  Projektu” kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS ów na terenie woj. Lubuskiego”

2.       Ze względu na zakres cenowy zastosowano tryb udokumentowanie rozeznania rynkowego, co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta oraz dostarczenie osobiście co najmniej 3 zapytań ofertowych dla potencjalnych Oferentów.

 

3.        Dnia 01 lutego 2016 r. upubliczniono zapytanie ofertowe nr 5/2016 roku na stronie internetowej www.lubuskie.org.pl    

 

4.       Dnia 1 lutego  2016 roku dostarczono osobiście zapytanie nr 5/2016 roku do

          Romana Rutkowskiego

          Heleny Kała

           Andrzej Nowickiego

 

 

Szczegóły w załączniku.

Gorzów Wielkopolski 28.09.2016

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury konkurencyjności na zakup samochodu do przewozu min 6 osób typu VAN,Mini BUS, KombiVan dot. zapytania ofertowego nr 9/2016 z dnia 20.09.2016 roku do Lubuskiego Rozwoju regionalnego" ROZWÓJ" w ramach projektu „ Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. Lubuskiego”  informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczeniem zapytań ofertowych osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęła jedna oferta

Auto Handel Usługi Transportowe Tomasz Jędrzejczak, ul. Armii Krajowej 21, 66-530 Drezdenko,

W związku z powyższym przedstawiona oferta spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego 

 

Z poważaniem