STATUT LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA
ROZWOJU REGIONALNEGO
"ROZWÓJ"


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "ROZWÓJ" zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej - Stowarzyszenie "ROZWÓJ".
 4. Stowarzyszenie spełnia w założeniach statutowych wymogi ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO w myśl art.20 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba władz - Gorzów Wlkp. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
 3. Działalność określona w pkt. 2 jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia i dotyczy wyłącznie realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności w sferze określonej celami Stowarzyszenia zawartymi w niniejszym Statucie.

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

§4Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§5 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie może powoływać do wykonywania określonych zadań jednostki organizacyjne, działające na podstawie stosowanych regulaminów.
 
Rozdział II
Cele i sposoby działania


§6

 1. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działalność w zakresie rozwoju regionu lubuskiego, a w szczególności wspieranie działań samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych przyczyniających się do aktywizacji życia społeczno-gospodarczego regionu. Inspirowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju współpracy trans-granicznej i integracji z Unią Europejską, przy jednoczesnej dbałości w podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Promowanie kultury ,sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 2. W szczególności Stowarzyszenie:
  1. Celem jest organizowanie wszelkich działań naukowych i edukacyjnych ukierunkowanych na twórczy rozwój człowieka w ciągu całego jego życia w kontekście jego działań społecznych i indywidualnych w tym także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .
  2. Celem Stowarzyszenia jest stworzenie kompetentnej kadry trenerów którzy będą rekomendowani przez Stowarzyszenie do podejmowania działań edukacyjnych na terenie Polski.
  3. Celem Stowarzyszenia jest również organizowanie zjazdów szkoleniowych, konferencji, szkoleń, i warsztatów dla jednostek, organizacji postronnych i osób zewnętrznych w ramach realizacji celów statutowych.
  4. Celem Stowarzyszenia jest także wydawanie czasopism, broszur, materiałów szkoleniowych i książek dotyczących celów działalności Stowarzyszenia oraz rozpowszechnianie ich w sposób tradycyjny, jak i przez internet. Celem Stowarzyszenia jest również rozpowszechnianie literatury potrzebnej do realizacji celów Stowarzyszenia, a wydanej przez inne organizacje lub Wydawnictwa.
  5. Celem Stowarzyszenia jest też organizowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich form edukacji prowadzonej według zasad psychopedagogiki twórczości dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formach między innymi przedszkoli, szkół, studiów i studium podyplomowych, kursów, form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, szkoleń, warsztatów, konferencji.
  6. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie edukacji nauczycieli i studentów kierunków nauczycielskich w celu uzyskania kompetencji wymaganych przez wdrażaną od 1999 roku reformę edukacji ze szczególnym uwzględnieniem programów edukacyjnych oraz wspieranie całej reformy oświaty.
  7. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju demokracji i postaw obywatelskich dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  8. Celem Stowarzyszenia jest edukacja społeczeństwa w obszarze wiedzy o niepełnosprawnych obywatelach oraz pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
  9. Celem Stowarzyszenia jest zmniejszenie stopy bezrobocia wskutek realizacji kursów kwalifikacyjnych umożliwiających zdobycie nowego zawodu lub przekwalifikowanie się, kształcenie w ścisłej relacji z rynkiem pracy, oraz aktywizacja środowiska osób bezrobotnych na wsi i w miastach.
  10. Celem stowarzyszenia jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz prowadzenie działalności promującej region w kraju i za granicą.
  11. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i turystyki regionu oraz działania na rzecz innowacyjności w gospodarce i wspieranie przedsiębiorczości z jednoczesnym upowszechnianiem ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego ..
  12. Istotnym celem w sferze socjalnej jest udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Szeroko pojęta pomoc ludziom niedostosowanym społecznie. Wspieranie i aktywizacja osób zagrożonych degradacją społeczną. Walka i przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkomanii.
  13. Celem jest działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  14. Celem jest ochrona i promocja zdrowia.
  15. Celem jest promocja twórców województwa lubuskiego, aktywizacja środowisk twórczych oraz edukacja kulturalna.
  16. Celem jest wspieranie społeczności małych miast i terenów wiejskich.
  17. Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta.
  18. Wspomaganie realizacji celów Stowarzyszenia poprzez działalność charytatywną oraz promocję i organizację szeroko rozumianego wolontariatu.
  19. Świadczenie usług terapii w tym: terapii uzależnień.
  20. Świadczenie usług w zakresie: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.
  21. Prowadzenie placówek określonych w ustawie o pomocy społecznej w ramach zlecenia realizacji zadania publicznego przez jednostki Samorządu Terytorialnego.
  22. Prowadzenie hosteli.
  23. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo w tym: prowadzenie placówek opieki nad tymi osobami.
  24. Prowadzenie placówek leczniczych w postaci ambulatoryjnej,  szpitali jednodziowych i innych.
  25. Prowadzenie domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni...
  26. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
  27. Prowadzenie wspólpracy międzynarodowej w obszarze celów Stowarzyszenia.

§7

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. popularyzację i podnoszenie poziomu wiedzy wśród pracowników administracji publicznej, samorządu terytorialnego działaczy samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie procesów integracji europejskiej i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.
  2. wspieranie działań w takich dziedzinach jak: rozwój społeczny, sprawy obywatelskie, oświata, dobroczynność, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, ochrona środowiska i w dziedzinach towarzyszących,
  3. współudział w inicjowaniu i koordynacji działań zmierzających do pozyskiwania funduszy pomocowych,
  4. organizowanie warsztatów, kursów, seminariów, konferencji naukowych i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele Stowarzyszenia na terenie placówek własnych i innych,
  5. organizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie wyznaczonym przez cel Stowarzyszenia
  6. stworzenie możliwości szybszego i efektywniejszego rozwoju lokalnej społeczności poprzez dostarczanie programów grantowych.
  7. opiniowanie przedsięwzięć k@munalnych o charakterze trans granicznym, a zwłaszcza inwestycji wymagających dofinansowania z programów pomocowych oraz sporządzania związanych z tym ekspertyz.
  8. współdziałanie z władzami publicznymi, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
  9. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej, badawczej i naukowej,
  10. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w połączeniu z zajęciami realizującymi cele statutowe,
  11. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
  12. prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
  13. Prowadzenie" Inkubatora Rozwoju Przedsiębiorczości"
  14. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej dla osób bez szans na podjęcie pracy (bezrobotnych pow. 36 miesięcy) , bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, dla osób które nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich potrzeb.
  15. Dla wspomagania procesów umacniania i rozwijania przedsiębiorczości utworzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych.
  16. W zakresie szkolnictwa tworzenie Zespołu Szkół kształcącego dla potrzeb rynku pracy.
  17. Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) , które wspomagać będzie liderów społeczności lokalnych ze środowisk wiejskich, osiedlowych, kulturalnych, sportowych, itp .. ).
  18. Stworzenie EUROPEJSKIEGO CENTRUM SPOTKAŃ I ROZWOJU KONTAKTÓW dla rozwoju współpracy trans granicznej.
  19. Utworzenie Centrum Wolontariatu, dla osób chcących nieść pomoc na rzecz innych.
  20. Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
  21. Prowadzenie różnych form propagowania kultury.
  22. 0rganizację imprez masowych.
  23. 0rganizację spotkań i współpracy międzynarodowej.
  24. 0rganizację imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz proekologicznych.
  25. Wspieranie młodzieży uzdolnionej, w szczególności pochodzącej z obszarów wiejskich.
  26. Działania charytatywne.
 2. Wymienione w §6 i 7 formy działania podlegają Zarządowi , który decyduje o ich powołaniu i zasadach działania zgodnie z obowiązującymi odpowiednio ustawami oraz nadzoruje ich działalność.


§7a

 1. Dla realizacji celów Zarząd może powołać sekcje skupiające członków na podstawie szczególnych zainteresowań bądź wspólnoty środowiskowe oraz zainicjować różne formy organizacyjne do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wszystkie wymienione formy działania mają prawo posługiwania się nazwą Stowarzyszenia z dodanym członem nazwy odpowiednim do charakteru ich działalności.

§8

 1. Statutowa działalność Stowarzyszenia, w części obejmującej działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art.9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona j ako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie usług na podstawie stosunku prawnego, za które Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia.
 3. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność Stowarzyszenia w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych w ramach realizacji przez Stowarzyszenie celów statutowych, za które Stowarzyszenie pobierać będzie wynagrodzenie.
 4. Działalnością odpłatną pożytku publicznego będzie również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych , a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.
 5. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 7. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących wyłącznie realizacji celów statutowych.
 8. Strukturę organizacyjną, zakres i zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
 9. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 10. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 11. Prowadzenie przez Stowarzyszenie działalności odpłatnej pożytku publicznego wymaga czytelnego oddzielenia jej od prowadzenia działalności gospodarczej.
 12. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo gdy są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, zwane dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. wykorzystywania maj ątku Stowarzyszenia na rzecz członków , członków organów i pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia , członkowie jego władz i pracownicy oraz osoby bliskie w/w .

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na j ego rzecz pomoc finansowa lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec.
 6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych zjego celami statutowymi.
  5. noszenia odznaki organizacyjnej,
  6. zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. al aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.

§13

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt. "b" do "f.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§14

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,
  5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
  6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. "c", "d" i "i' orzeka Zarząd, który jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.


Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§15

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 2. W przypadku, gdy liczba osób przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione 'Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 4 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
 3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§16

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcje pełnić nie dłużej niż przez kolejne 2 kadencje.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez wybór przez Walne Zebranie Członków lub delegatów posiadających mandat określony w § 15 ust.2.

Walne Zebranie Członków

§18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
  1. w pierwszym terminie -liczby członków określonej w § 16 ust. 3,
  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, sprawozdawczowyborcze w terminie. określonym w § 16 ust. 1.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz, wybrani przez Walne Zebranie Członków w trybie jawnym.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: ,
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych.
 8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
 
 §20
 
          Do Kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. zmiana Statutu,
 3. uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie budżetu,
 5. wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek.
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu
 10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 14. wyrażenie zgody w sprawie zbycia nieruchomości.
 15. udzielanie absolutorium Zarządowi.
 
 Zarząd
 
§21
 
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem i z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z nie mniej niż 4 i nie więcej niż 7 członków, w tym prezesa, v-ce prezesa, sekretarza, skarbnika i członków.
 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
 6. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.
                                                                                                                                            §22      
 
Do zakresu działania Zarządu należy:        

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określenie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalenie budżetu i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie regulaminu,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 8. zwoływanie walnego zebrania członków,
 9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 14. powoływanie jednostek organizacyjnych
 15. uchwalanie regulaminu wynagradzania pracowników.
 16. reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 17. Składanie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków innych wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.


  Komisja Rewizyjna
 
§23
 
 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego działalnością, nie podlegającą Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
§24
 
 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą:
 
 1.  kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez zarząd zjego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania ,(posiedzenia) Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym zebraniu Członków.

 

 §25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.                                                                                                

 §26
 
W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i -fundusze.

§28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w używaniu Stowarzyszenia,
  3. dotacje i subwencje,
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. wpływy z działalności statutowej.
  6. Środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 3. Składki członkowskie powimlY być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami

§29

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie spraw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa, wiceprezesa lub sekretarza.
 3. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia do podpisu niektórych pism i dokumentów.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§30

 1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.l04 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII
Przepisy przejściowe

§31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego