Zarząd

Gracjan Pawlak - Prezes Zarządu

Andrzej Waszkiewicz- Członek Zarządu

Dariusz Miśkiewicz - Viceprezes Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Zgodnie z paragrafen 23 Statutu Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

Obecny skład Komisji Rewizyjnej.

Magdalena Korzec

Jolanta Kwiatkowska

Mariusz Woźniak 

 

 

 

Zespoł doradców i trenerów:

 Marta KowalskaMarta Kowalska – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – magister socjologii. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Od początku pracy zawodowej zajmuje się pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Obecnie - Kierownik Zespołu Opiekuńczo – Socjalnego - Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. Pisze i realizuje projekty unijne. Trener programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Doradca personalny i trener Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” prowadzący zajęcia z zakresu psychoedukacji, socjoedukacji, przemocy w rodzinie, w tym ze sprawcami przemocy. Aktualnie w procesie certyfikacji na Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracująca pod superwizją.

 

 Edyta Wakulicz – DuszczakEdyta Wakulicz – Duszczak – Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Instytucie Terapii Gestalt Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków w Krakowie ,Certyfikowana Specjalistka przeciwdziałania przemocy w rodzinie(nr.117) nadanym przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie , Trener-ekspert Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój”. Koordynator programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkolenia dla osób pracujących ze sprawcami przemocy, szkolenia trenerskie oraz szkolenie z zakresu doboru i kształcenia trenerów ,szkolenia z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej. Ukończyłam studia podyplomowe Diagnoza i Terapia Pedagogiczna w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie, studia podyplomowe Zarządzanie i organizacja pomocą społeczną. Prowadzi szkolenia dla służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  treningi i warsztaty rozwoju osobistego dla osób chcących poznać lepiej siebie , dotrzeć do własnych zasobów i przekroczyć ograniczenia oraz pragnących doświadczać bliskich i satysfakcjonujących relacji z innymi.Pracuje pod superwizją.Kontakt 695289357

 

 Lidia Anna Pyżyńska

Lidia Anna Pyżyńska – psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od początku pracy zawodowej pracuje na rzecz dzieci i młodzieży, wieloletni pracownik i dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, także specjalistycznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej i terapii pedagogicznej oraz zarządzanie oświatą. Członek Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp. Realizator projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jako doradca personalny i trener prowadzący zajęcia z zakresu psychoedukacji z osobami dorosłymi. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego w obszarze diagnozy psychologicznej, poradnictwa zawodowego, profilaktyki i psychoedukacji. Starszy wizytator  Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Jako trener pracuje pod superwizją.

 

 Agnieszka PundykAgnieszka Pundyk - Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego - Wydział  Prawa i Administracji, mgr administracji. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej. Od 11 lat związana z pomocą społeczną. Pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą  jako specjalista pracy socjalnej.  Od 2005r jest  Koordynatorem Klubu Integracji Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, realizującego skutecznie program  reintegracji społecznej i zawodowej dla osób wykluczonych społecznie. Trener i konsultant Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Gorzowie Wlkp.  Prowadzi warsztaty z zakresu  nabywania umiejętności i kompetencji społecznych dla osób bezrobotnych, klientów pomocy społecznej.

 

 Krystyna KoniarekKrystyna Koniarek – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydział Humanistyczny. Pedagog Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp., doradca personalny i trener Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój”. Kwalifikowany psychoterapeuta uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień w Gorzowie Wielkopolskim. Aktualnie w procesie certyfikacji na trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz w procesie certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień (ukończone Studium Pomocy Psychologicznej oraz w trakcie  Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie). Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego w obszarze diagnozy psychologicznej, poradnictwa zawodowego, profilaktyki i psychoedukacji. Posiada uprawnienia doradcy personalnego i zawodowego zgodne z Art. 18a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Certyfikat do sporządzania profilu osobowego metodą Thomas International. Prowadzi warsztaty  terapii pedagogicznej oraz zajęcia psychoedukacyjne z zakresu: asertywnych zachowań, radzenia sobie ze stresem, skutecznego komunikowania się; profilaktyki uzależnień, rozwiązywania konfliktów, itp. Uprawniona do prowadzenia zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”. Jako trener pracuje pod superwizją.

 

 Apolonia GórniakApolonia Górniak – magister psychologii – ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności psychologii klinicznej i wychowawczej. Doskonaliła warsztat zawodowy w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie (Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień) oraz w Instytucie Gestalt w Krakowie (w zakresie terapii krótkoterminowej). Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego w obszarze diagnozy psychologicznej, profilaktyki i psychoedukacji. Pracowała w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jako psycholog i jej dyrektor. Przez 19 lat była psychologiem kliniczno – penitencjarnym dla młodocianych i pierwszy raz skazanych. Biegły sądowy w zakresie psychologii. Od 1995 roku prowadzi indywidualną działalność psychologiczną. Dyrektor NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Gorzowie Wlkp. W środowisku uznawana jako autorytet  w pracy z osobami uzależnionymi. Członek założyciel i wiceprezes Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Gorzowie Wlkp. Udziela pomocy w zakresie diagnozy psychologicznej, terapii zaburzeń emocjonalnych, terapii systemowej rodziny i par małżeńskich, terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków i hazardu. Prowadzi treningi asertywnych zachowań. Trener warsztatów dla rodziców w obszarze umiejętności wychowawczych. Współautor programu warsztatów reintegracji społecznej osób w projektach realizowanych przez Lubuskie Stowarzyszenie rozwoju Regionalnego „Rozwój”. Jako trener pracuje pod superwizją.

 

 Agnieszka WiechAgnieszka Wiech – absolwentka pedagogiki o specjalności resocjalizacja Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, Studium Pomocy Psychologicznej. Uzyskała uprawnienia do prowadzenia programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada kwalifikacje do prowadzenia indywidualnej diagnozy preferencji zawodowych, w tym także certyfikat do posługiwania się projekcyjnym testem zawodów Achtnicha. Od lat pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szprotawie. Prowadzi dział doradztwa zawodowego. Dodatkowo pracuje jako trener i doradca personalny w Lubuskim Stowarzyszeniu Rozwoju Regionalnego „Rozwój”. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty z doradztwa zawodowego w projektach unijnych realizowanych  przez „Rozwój” i OHP. Jako trener pracuje pod superwizją.

 

Marek Jan Tracz

Marek Jan Tracz – pedagog – terapeuta. Specjalista ds. edukacji seksualnej. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, Studium Specjalne w zakresie Socjoterapii prowadzone przez Pracownię Praktycznych Umiejętności Psychologicznych PTP w Krakowie; Podyplomowe Studia w zakresie Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył wiele form doskonalenia zawodowego w obszarze diagnozy psychologicznej, poradnictwa rodzinnego, wychowania seksualnego oraz profilaktyki i psychoedukacji. Uprawniony do badania predyspozycji zawodowych (certyfikat Thomas International). Nauczyciel dyplomowany. Ekspert MEN ds. nadawania stopni zawodowych nauczycielom. Trener umiejętności psychospołecznych, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wieloletnia działalność popularyzatorska na łamach prasy, w radio i TV dotycząca problematyki związanej z seksualnością. Od bardzo wielu lat jest związany ze szkolnictwem oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Wieloletnia praca w telefonie zaufania, współpraca z Ośrodkiem Terapii Uzależnień, prowadzenie wykładów z zakresu wiedzy o życiu seksualnym człowieka, prowadzenie warsztatów psychologicznych, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej (terapia i poradnictwo rodzinne).

 

Helena StrzałkowskaHelena Strzałkowska – Pedagog - terapeuta, specjalista terapii uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków, młodzieżą wykazującą zaburzenia emocjonalne i zachowania, osobami pozostającymi w sytuacjach przemocy oraz  kryzysów. Autorka  programu i twórca wzorcowej placówki - Młodzieżowe Centrum Profilaktyki "Alternatywa" w Lesznie. Od wielu lat szkoli pedagogów, pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej. Prowadzi Program Rozwoju Osobistego i szkolenie "Edukacja Trzeźwościowa i Organizacja Samopomocy"  dla Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Trener i doradca Stowarzyszenia "Rozwój".

 

Jadwiga KonikJadwiga Konik – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego – magister w zakresie rachunkowość i zarządzanie finansami. Ukończyła studia podyplomowe "Poradnictwo zawodowe" – Licencja Zawodowa Doradcy Zawodowego Nr DIPUP/69/2005104,  podyplomowe studia "Administracja publiczna" oraz wiele kursów w obszarze rozwoju zasobów ludzkich  i metodyki pracy z osobami bezrobotnymi. Pracuje na stanowisku Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim.

Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia w obszarze doradztwa zawodowego. Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu stosowania instrumentów rynku pracy dla osób bezrobotnych.

 

Jan PrzewoźnikJan Przewoźnik – konsultant i trener. Psycholog, absolwent Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Kursy w brytyjskiej firmie szkoleniowej Guardian Business Services, Londyn; Delivering effective training events (Design and Delivery), Teamworking, Being assertive (1994-1995). Posiada brytyjskie certyfikaty NVQ Level.  Konsultant czołówki polskich szachistów - juniorów, w ramach zajęć w Młodzieżowej Akademii Szachowej. Mistrz międzynarodowy i wielokrotny mistrz Polski w szachach (10 razy drużynowo i raz indywidualnie). Autor artykułów i programów poświęconych profesjonalnej obsłudze klienta, technikom prezentacji, sprzedaży, negocjacji, nowoczesnym metodom kształcenia dorosłych. Autor kilkunastu książek o tematyce szachowej i psychologicznej.  Specjalizuje się w prowadzeniu następujących warsztatów: Sztuka komunikacji; Techniki sprzedaży; Sztuka prezentacji; Sztuka negocjacji ; Asertywność ; Zarządzanie sobą w czasie; Umiejętność twórczego i pozytywnego myślenia; Umiejętność radzenia sobie ze stresem; Konstruktywne zarządzanie konfliktami; Efektywna współpraca w zespołach; Trening dla trenerów; coaching.

 

Jacek Habich

Jacek Habich – absolwent Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, magister wychowania muzycznego – studia ukończone z wyróżnieniem. Podyplomowe studia logopedii ogólnej – Uniwersytet Wrocławski. Specjalistyczne Studium Neurologopedii. Certyfikat upoważniający do badania słuchu i wzroku wśród dzieci 6 – 10 letnich wg. programu „Słyszę” i „Widzę”. Zatrudniony jako Logopeda – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Szprotawie. W zakresie obowiązków miedzy innymi: prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców i nauczycieli, prowadzenie badań przesiewowych dzieci z klas „0”, współpraca z lekarzami pierwszego kontaktu, audiologami, foniatrami, laryngologami, neurologami. Trener Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego. Prowadzenie prelekcji, pogadanek dla rodziców, warsztatów, rad szkoleniowych dla nauczycieli. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli reedukatorów na temat sposobu rozpoznawania wad wymowy, problemów komunikacji werbalnej i niewerbalnej rodziców i dzieci. Prowadzenie kursów dla lektorów kościelnych. Prowadzenie wykładów, warsztatów, prelekcji i pogadanek na temat komunikacji interpersonalnej. Prowadzenie warsztatów z zakresu emisji głosu.

 

Danuta PrzewoźnikDanuta Przewoźnik – Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Sekcji Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego w obszarze diagnozy psychologicznej, poradnictwa rodzinnego, terapii psychologicznej. Długoletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Psycholog w Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp. Trener Stowarzyszenia „Rozwój”.  Specjalizuje się w prowadzeniu następujących warsztatów: Sztuka komunikacji; Asertywność; Zarządzanie sobą w czasie; umiejętność radzenia sobie ze stresem; Konstruktywne zarządzanie konfliktami.

 

 

Małgorzata SendeckaMałgorzata Sendecka – mgr studiów pedagogicznych, absolwentka podyplomowych studiów menadżerskich, informatycznych oraz studiów podyplomowych z zakresu środków europejskich. Doradca personalny, certyfikowany doradca personalny do badania profilu osobowego i predyspozycji zawodowych Metodą Thomas International. Akredytowany trener KOSZEFS – Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego przy PARP w latach 2004-2006. Współautor i zarządzający projektami: Phare 2003 „Modernizacja oferty Edukacyjnej – Modularyzacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik mechanik i mechatronik” ZPORR – Działanie 2.1 „Giełda kwalifikacji zawodowych – kursy i szkolenia dla osób pracujących”, EFRR – INTERREG III A „Polsko-Niemiecka Fabryka Młodzieży w Nowej Soli, ZPORR – Działanie 2.4 w układzie partnerskim „Wsparcie metodą outplacement pracowników restrukturyzowanej służby zdrowia w regionie lubuskim”. Doradca i wykładowca w projektach: „Miejsca pracy w sektorze kultury”, „Dotacje rozwojowe dla szkół regionie lubuskim”, „Regionalne Partnerstwo na rzecz pracy w województwie zachodniopomorskim”, Trener Stowarzyszenia „Rozwój” w obszarze zarządzania projektami Europejskiego Funduszu Społecznego i warsztatów z zakresu ekonomii społecznej oraz doradca personalny.

 

Leszek A. KaplerLeszek A. Kapler – psychoterapeuta, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień – wpisany na listę Prezesa PARPA, trener-superwizor PTP, kierownik Programu Rozwoju Osobistego i Szkoły Liderów w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Rehabilitacji Fundacji ETOH. Wykładowca w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu programów szkoleniowych w zakresie umiejętności pomagania, nałogowych zachowań, promocji zdrowia. Autor publikacji „Nałogowy człowiek”, „Poradnik lidera działań trzeźwościowych”, artykułów w Świecie Problemów, TUW i inne. Uznany jako autorytet przez wspierających pomocą osoby z grup wykluczenia społecznego. Trener, metodyk i superwizor Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Gorzowie Wlkp. Współautor  programu Lubuskiej Szkoły Pomagania.

 

Jan KoniarekŚP JAN KONIAREK – ukończył studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia doktoranckie w zakresie ekonomii. Uprawnienia i certyfikaty:

-  Pedagogiczne i trenerskie z zakresu kształcenia osób dorosłych; 

- Uprawnienia doradcy personalnego i zawodowego  zgodne z. Art. 18a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- Międzynarodowy Certyfikat doradcy personalnego „THOMAS INTERNATIONAL” w zakresie badania profilu osobowego, tworzenia profesjogramów, określania potrzeb szkoleniowych instytucji i osób. Ukończone szkolenia coaching, animatorów regionalnych EFS oraz trenerskie w KOSzEFS w Warszawie. Prowadzi szkolenia, warsztaty i doradztwo nt. programowania rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu, tworzenia partnerstw na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego.  Doradza w konstruowaniu programów pomocowych dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Specjalista metodyczny, trener, doradca i animator w zakresie tworzenia i zarządzania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Autor i realizator wielu projektów społecznych realizowanych w województwie zachodniopomorskim, lubuskim i w Wielkopolsce. Współautor  programu Lubuskiej Szkoły Pomagania. Członek – założyciel Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” – Dyrektor Stowarzyszenia.

 

Zbigniew NizioZbigniew Nizio – z wykształcenia pracownik socjalny.  Pracownik Urzędu Miejskiego w Dębnie Lubuskim, zajmuje się organizacją prac społecznie użytecznych i obsługą zadań budżetowych gminy. Skutecznie pozyskuje środki finansowe na rzecz aktywnych form wychodzenia z długotrwałego bezrobocia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Dębno. Bardzo dobry organizator i lider grup zadaniowych. Autor i koordynator wielu programów i projektów na rzecz aktywnej integracji dla osób potrzebujących wsparcia. Otrzymał nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej za „Realizację dobrych praktyk aktywnych form pomocy w 2007 roku”. Trener i doradca Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój”. Skutecznie doradza i prowadzi szkolenia z zakresu organizacji prac społecznie użytecznych w gminach,  jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych oraz  instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej.

 

Józefa Irena Szklana - BerestJózefa Irena Szklana – Berest – prowadzi zajęcia z zakresu medycyny ratunkowej, stanów zagrożenia życia oraz podstaw prawa i ekonomii. Zajmuje się problemami jakości usług medycznych w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Jest autorem kilku artykułów związanych z tym tematem. Obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej: „Jakość usług medycznych a kultura organizacyjna” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.