Archiwum aktualności

 Człowiek - najlepsza inwestycja

Pierwszy rok działalności Poradni Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim

Działająca od roku „Poradnia Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim” swoim wsparciem objęła już ok. 400 osób. Wśród nich znajduje się wiele osób niepełnosprawnych czy długotrwale bezrobotnych, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Osoby te mogły liczyć na bezpłatną, fachową poradę brokerów (doradców) edukacyjnych.

Czytaj więcej: Pierwszy rok działalności Poradni Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim

"Zawsze możesz na kogoś liczyc"
 
 Współpraca administracji publicznej z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi i jej unormowanie prawne jest wyrazem nowego ładu demokratycznego, w którym organizacje pozarządowe pełnią rolę partnera administracji publicznej, nie zatracając przy tym swej suwerenności.
Organizacje pozarządowe dysponują wielkim potencjałem aktywności w działaniach na rzecz
społeczeństwa. Istotną funkcją pełnioną przez organizacje jest dostarczanie usług społecznych. Jednak ich rola nie ogranicza się tylko do aktywnego obejmowania działaniami różnych grup społecznych, ale przede wszystkim wiąże się z wnoszeniem do realizacji usług społecznych specyficznej wartości dodanej, jaką są kompetencje – indywidualizacja działań wobec klientów, dopasowanie narzędzi do konkretnych grup i ich potrzeb, wysoka jakość usług, monitorowanie sytuacji beneficjentów w dłuższym horyzoncie czasowym, usamodzielnianie beneficjentów – tak, by sami sobie zaczynali dawać radę z problemami społecznymi oraz wyzwaniami rynku pracy.
By tak się stało, niezbędne jest partnerstwo publiczno-społeczne zorientowane na realne współdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych w kooperacji różnych podmiotów i w dłuższym horyzoncie czasowym. Znaczenie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, w aspekcie dostarczania obywatelom usług społecznych oraz kreowania polityk publicznych, potwierdzają badania, z których wynika, iż najczęstszą formą współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami jest wymiana informacji oraz zlecanie zadań publicznych. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymienia sfery pożytku publicznego, w których organy administracji publicznej mogą zlecać zadania publiczne organizacjom pozarządowym. Z punktu widzenia wzmacniania zdolności administracji publicznej w zakresie dostarczania obywatelom usług istnieje konieczność wspierania współpracy pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym – w tym partnerstwa publiczno-społecznego jako fundamentalnej formuły opartej na zasadzie pomocniczości – we wszystkich obszarach określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
BEZRADNOŚĆ jest negatywnym zjawiskiem towarzyszącym wielu problemom: osobistym, zdrowotnym, rodzinnym. Jej  podstawą jest lęk, utrata nadziei, spadek energii życiowej i motywacji, nasilające istniejące problemy i uniemożliwiające ich przezwyciężenie. Dlatego też pracę nad przeciwdziałaniem i likwidacją bezradności należy uznać za podstawę pozytywnych zmian osobistych u osób potrzebujących pomocy.
Pozytywne, silne, osobiste WIĘZI z innymi ludźmi oraz tworzenie w oparciu o nie społeczności osób pomagających sobie wzajemnie należy uznać za główne czynniki sprzyjające zmianie zachowań, zdrowieniu, przezwyciężaniu trudności. Działania mające charakter pomocy profesjonalnej także oparte byłyby – oprócz specyficznych dla nich metod i technik – o wykorzystywanie naturalnego potencjału ludzkiego w przezwyciężaniu bezradności, jakim jest WSPARCIE SPOŁECZNE.
 

Istotą WSPARCIA SPOŁECZNEGO jest zwiększanie możliwości przezwyciężania problemów (zdrowotnych, socjalnych, rodzinnych, wychowawczych, przemocy) przez osoby nimi dotknięte dzięki wzmacnianiu ich: zaradności i samodzielności, własnego wpływu i skuteczności w zaspokojeniu potrzeb, zwiększaniu aktywności - poprzez zwiększanie kompetencji w zakresie pomocy i samopomocy oraz tworzenie miejsc sprzyjających powstawaniu i umacnianiu pomocnych więzi społecznych.

GŁÓWNA IDEA Wsparcia Społecznego odnosi się do budowania, podtrzymywania i umacniania więzi międzyludzkich między osobami w sposób naturalny najbliżej ze sobą związanymi – przede wszystkim znajomymi, osobami o podobnych problemach, członkami rodziny, sąsiadami. W tym upatrujemy najważniejszy czynnik sprzyjający uzyskiwaniu przez ludzi pozostających ze sobą we wzajemnych relacjach pomocy i wsparcia, korzystania nawzajem z własnych doświadczeń, wzajemnego mobilizowania się oraz podtrzymywania nadziei.

Zgodnie ze stanem badań naukowych oraz dobrych doświadczeń krajów, w których takie formy rozwiązywania problemów mają długoletnia tradycję dwa zjawiska okazują się w największym stopniu dynamizować skuteczność rozwiązywania problemów społecznych:

 • nowe umiejętności, większa świadomość oraz udział osób dotkniętych problemami w ich wzajemnym rozwiązywaniu
 • więzi między osobami mającymi podobne problemy sprzyjające tworzeniu środowisk wzajemnej pomocy i wsparcia oraz społeczności wykorzystującej wszystkie posiadane możliwości wpływu na swoją sytuację

Ideą zaproponowanego Wam Programu Wsparcia Społecznego „Zawsze możesz na Kogoś liczyć”,  jest stworzenie w województwie lubuskim szerokiej koalicji instytucji, organizacji i osób na rzecz budowania więzi społecznych oraz tworzenia form i miejsc ich wzmacniania i wykorzystywania, w sposób który pozwoli osobom mającym różne problemy czerpać z najbardziej naturalnych zasobów własnych i innych ludzi.
Zaproponowany Ruch Wsparcia Społecznego - to także najtańsza forma zwiększania możliwości i form rozwiązywania problemów osobistych i społecznych.
Głównym zadaniem inicjatywy Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” „Zawsze możesz na Kogoś liczyć” jest przede wszystkim tworzenie przez liderów społeczności oraz przez profesjonalistów SIECI MIEJSC SAMOPOMOCY i POMOCY WSPOMAGAJĄCYCH ROZWIĄZYWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW – w szczególności takich zjawisk jak: problemy zdrowotne, socjalne, rodzinne, wychowawcze, problemy dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.

Głównym narzędziem Programu będzie prowadzenie przez nasze Stowarzyszenie LUBUSKIEJ SZKOŁY POMAGANIA „Rozwój”.
Elementy Programu do którego zapraszamy wszystkich zainteresowanych są kompilacją przynoszących wymierne efekty w osiąganych rezultatach działań wdrożonych miedzy innymi w Warszawie, Radomiu, Lesznie, Kostrzynie nad Odrą, Dębnie Lubuskim, Kożuchowie, Małomicach, Gorzowie Wielkopolskim.
Opiekunem merytorycznym zainicjowanego przez nasze Stowarzyszenie Programu jest znany w środowisku „pomocowym” Leszek. A.  Kapler.

 Prawa autorskie programu są zastrzeżone.

 Celem Naszego Programu jest inicjowanie tworzenia miejsc wsparcia – Punktów – Ośrodków Wsparcia Społecznego, w których mogłyby być prowadzone podstawowe działania Ruchu Wsparcia Społecznego polegające na:
1.    udzielaniu wsparcia emocjonalnego i prowadzeniu edukacji społecznej osobom doświadczającym różnych trudności życiowych
2.    tworzeniu więzi i form oddziaływania służących temu celowi
Chodzi więc o stworzenie sieci Punktów istniejących przy wszystkich placówkach udzielających pomocy (służby zdrowia, pomocy społecznej, opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych, wszędzie tam gdzie jest to potrzebne i możliwe). Pragniemy by instytucje publiczne dostrzegły w Ruchu Wsparcia Społecznego partnera w realizacji ich statutowych zadań na rzecz ludzi i   zaspokajania ich potrzeb. Ofertą współistniejącą z pomocą profesjonalną w  placówkach byłoby inicjowanie nieprofesjonalnych kontaktów między  osobami o podobnych problemach w celu dzielenia się siłą, doświadczeniem  i nadzieją. Osobą przyjmującą w I kontakcie byłby w nich więc w
 zarówno profesjonalista (lekarz, pracownik socjalny, pedagog), jak i inny      wolontariusz – osoba mająca doświadczenie w przezwyciężaniu własnych  problemów w danym obszarze (zdrowie, sytuacja materialna, problemy  rodzinne).
Wzorcem dla działalności OWS byłby Ruch AA – oparty na programie 12 Kroków, którego siła i osiągnięcia wyrażają się w tym, że wypracował takie formy i zalecenia, które stały się rzeczywistą alternatywą dla profesjonalnego leczenia.
Przewidujemy następujące rodzaje OWS - dla:

 1. kobiet
 2. osób z problemami zdrowotnymi
 3. osób w trudnej sytuacji socjalnej
 4. osób dotkniętych i zagrożonych przemocą
 5. osób z problemami wychowawczymi i rodzinnymi
 6. osób długotrwale bezrobotnych 
 7. osób niepełnosprawnych

Sieć „Skarbców Otwieranych Sercem” – sklepików pomocy


W naszym Programie „Sklepik” jest niedochodową formą pobudzania aktywności i motywacji do podejmowania działań w zakresie udzielania pomocy innym ludziom. Formą „zapłaty” za świadczoną pomoc są towary zgromadzone w sklepiku (uzyskane od sponsorów) oraz usługi, z których można skorzystać „zakontraktowane” przez sklepik (np. korzystanie z siłowni, sali do ćwiczeń rehabilitacyjnych, lekcji nauki języka obcego, korepetycji, masażu, usług fryzjerskich itp.).   Usługi świadczone byłyby przez osoby, których z różnych powodów nie stać na nabycie określonych towarów i usług. Ceny towarów i usług w sklepiku określone byłyby poprzez ilość godzin pracy społecznej na rzecz innych, którą trzeba wykonać, aby móc je uzyskać. Spodziewamy się więc, że faktycznie sklepik byłby z jednej strony formą zaspokajania różnych potrzeb w zakresie pomocy osobom indywidualnym, placówkom publicznym i organizacjom społecznym świadczącym pomoc, które zostaną zgłoszone do „sklepiku pomocy”, z drugiej – formą aktywizacji do działań na rzecz innych ludzi, tworzenia pomocnych więzi i wzajemnego wspierania się przez osoby mające różne problemy.

 

Powoływanie Ruchu Wsparcia Społecznego na jakimś terenie polegać będzie na:

 1. zorganizowaniu konferencji dla osób i instytucji świadczących pomoc „Forum Wsparcia Społecznego” (osiedlowe, wiejskie, miejskie, powiatowe, wojewódzkie)
 2. przeprowadzeniu akcji informacyjnej – medialnej i wydawniczej
 3. zadeklarowaniu przez zainteresowane osoby i instytucje przystąpienia do Ruchu i wzięcia udziału w realizacji któregoś z programów

Zawarta w Programie Ruchu koncepcja rozwiązywania problemów wymaga zmiany podejścia do osób wspomaganych przez instytucje i agendy zajmujące się udzielaniem pomocy w różnej formie – na bardziej upodmiotawiające ich klientów poprzez: współpracę z nimi, motywowanie, uświadamianie i edukację, aktywizowanie oraz wzmacnianie wszelkich inicjatyw ludzi zmierzających do brania odpowiedzialności za swoją sytuację. Program  Ruchu Wsparcia Społecznego zakłada więc współpracę z placówkami zajmującymi się profesjonalną pomocą w zakresie powyższych problemów: placówkami służby zdrowia (szpitale, przychodnie), ośrodkami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczymi, oświatowo-wychowawczymi i szkołami, policją i strażą miejską.

 ADRESATAMI PROGRAMU RUCHU WSPARCIA SPOŁECZNEGO są:

 • osoby chore - pacjenci oddziałów szpitalnych i poradni leczenia poszpitalnego skierowani przez personel służby zdrowia lub zgłaszający się sami,
 • rodzice dzieci mających problemy oraz same dzieci i młodzież skierowani przez pedagogów szkolnych lub zgłaszający się sami .
 • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji socjalnej – przede wszystkim - klienci Ośrodków Pomocy Społecznej skierowani przez pracowników socjalnych lub inne osoby mające takie problemy zgłaszające się same
 • osoby dotknięte lub zagrożone przemocą kierowane przez policję, straż miejską lub zgłaszające się same
 • liderzy organizacji społecznych i placówek publicznych świadczących usługi w zakresie udzielania pomocy: zdrowotnej, socjalnej, rodzinnej i wychowawczej, ochrony bezpieczeństwa i porządku
 • osoby profesjonalnie, zawodowo zajmujące się udzielaniem pomocy: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci, straż miejsk.

 

                                                      Podpis Prezesa


 

Oferta Lubuskiej Szkoły Pomagania dla pracowników i wolontariuszy  pomocy społecznej, edukacji, rynku pracy, służby zdrowia i organizacji pozarządowych w 2009 roku.

Lp. 

Nazwa szkolenia, czas trwania, koszty.
Cel szkolenia.                            
 1.

Kurs – Trener świetlicy środowiskowej.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 250

 

Odpłatność – 2500zł (możliwość płacenia w ratach).

Celem kursu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie:

§     tworzenia programów działań profilaktycznych adekwatnych do potrzeb i możliwości lokalnej społeczności; wspierających rozwój dzieci i młodzieży z danego środowiska,

§     organizacji i prowadzenia świetlic środowiskowych

§     nawiązywania wspierającego kontaktu z uczestnikami zajęć świetlicowych, szczególnie pochodzącymi ze środowisk dysfunkcyjnych,

§     pomocy dzieciom z trudnościami takimi jak: zaburzenia zachowania, problemy emocjonalne,

§     wprowadzania nowych metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą.

 2.

Kurs I stopnia – Studium Pomagania Rodzinie.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 150.

 

Odpłatność –1300zł (możliwość płacenia w ratach).

Celem kursu jest opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności z zakresu:

§systemowego rozumienia rodziny,

§diagnozowania sytuacji problemowych w rodzinie i budowanie systemu
wsparcia,

§prowadzenia konsultacji rodzinnych,

§udzielania pomocy z wykorzystaniem podstawowych procedur
krótkoterminowej terapii rodzin,

korzystanie z superwizji jako metody rozwoju zawodowego.
 3.

Kurs – Trening Skuteczności Osobistej

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 32.

 

Odpłatność –

600 zł

Celem kursu jest:

§     określania i programowania swoich celów,

§     odkrywania sposobu myślenia różnych ludzi,

§     rozumienie i stosowanie strategii i technik mowy ciała,

§     opanowania swoich niepożądanych nastawień emocjonalnych na rzecz pożądanych,

§     zwiększenia swojej proaktywności,

§     przeniesienia perspektywy patrzenia na szanse i możliwości.

 4.

Kurs – Negocjacje, czyli sukces w działaniu krok po kroku.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 32.

 

Odpłatność –

600zł

Celem kursu jest:

§     poznanie rodzajów negocjacji, cech dobrego negocjatora i najczęstszych błędów w negocjacjach,

§     praktyczna nauka strategii i taktyki negocjacji (nabycie umiejętności określenia właściwego czasu i miejsca negocjacji; praktyczna nauka negocjacji kooperacyjnych – Model Harvardzki),

zapoznanie z zasadami robienia ustępstw i odpierania zarzutów.(nauka rozpoznawania i obrony przed manipulacją i wojną psychologiczną stosowanymi w negocjacjach).
 5.

Kurs – Asertywność w działaniu.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 32.

 

Odpłatność –

600 zł

Celem kursu jest:

§     umiejętność dopasowania formy wypowiedzi do sytuacji i osoby,

§     dbanie o własne interesy w harmonii z otoczeniem,

§     zwiększanie pozytywnej motywacji

i skuteczności działania,

§     zamiana krytyki na użyteczną informację zwrotną; właściwa ocena problemów, ludzi i relacji,

§     rozpoznawanie sytuacji konfliktowych

i ich pozytywne rozwiązywanie, neutralizowanie stresów obniżających poczucie własnej wartości.

 6.

Kurs – Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 250.

 

Odpłatność –

3200zł (możliwość płacenia w ratach)

Celem kursu jest:

§     przygotowanie uczestników do prowadzenia specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych

i rozwojowych w grupach dzieci

i młodzieży z problemami.
 7.

Kurs – Szkoła Trenerów "Rozwój".

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 300.

 

Odpłatność –3800 zł (możliwość płacenia w ratach)

Celem kursu jest:

§     zdanie egzaminu wewnętrznego, który daje kwalifikacje do pracy w charakterze trenera lub kotrenera w projektach realizowanych przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego,

§     zwiększanie umiejętności w zakresie prowadzenia grupy (proces grupowy, dynamika i struktura grupy, fazy  rozwoju grupy, opór, proces indywidualny na tle procesu grupowego itp.),

§     nabycie umiejętności konstruowania

i prowadzenia warsztatów tematycznych,
przygotowania autorskich programów (profilaktyka, promocja zdrowia,
edukacja dla demokracji itp.)
 8.

Kurs z zakresu profilaktyki uzależnień i korekty zaburzeń emocjonalnych i zachowania młodzieży z wykorzystaniem survivalu (szkoły przetrwania).

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 250.

 

Odpłatność - 2500 zł.

Celem kursu jest:

§     jest dostarczenie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień i leczenia uzależnienia od środków odurzających,

§     nabycie umiejętności prowadzenia grupy socjoterapeutycznej z wykorzystaniem procesu grupowego i treningu umiejętności oraz korekty zachowań,

§     przygotowanie do praktycznego wykorzystania przekazywanej wiedzy.

 9.

Kurs – Program Antytytoniowy dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazja-lnych.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 32.

 

Odpłatność – 600 zł

Celem kursu jest:

Przyswojenie niezbędnej wiedzy:

§     o nikotynie, skutkach fizjologicznych, zdrowotnych i kosmetycznych,

§     o skutkach przebywania w otoczeniu palących,

§     o korzyści z zaprzestania palenia,

§     co i kto ma wpływ na podjęcie decyzji o paleniu papierosów,

§     przepisy prawa odnośnie sprzedaży i palenia papierosów.

2. Ukształtowanie pożądanych postaw:

§     odpowiedzialności za własne zdrowie,

§     postawy wspierającej innych przed niepodejmowaniem palenia,

§     dumy z faktu niepalenia.

3. Rozwój umiejętności ważnych z zapobiegawczego punktu widzenia:

§     przeciwstawianie się paleniu tytoniu,

§     wspieranie palących do zerwania z nałogiem,

przekazywania wiedzy.
 10.

Kurs – Program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 152.

 

Odpłatność –

I moduł 500zł

II moduł 600zł

III moduł 500zł

 

Celem kursu jest:

§     wypracowanie wspólnych metod pracy oraz uzupełnianie swoich działań, które będą prowadzić do aktywizacji i usamodzielnienia klientów pomocy społecznej w oparciu o zaktualizowaną wiedzę z dziedziny psychologii, socjologii oraz umiejętności interpersonalnych,

§     uczestnictwo w warsztatach pomoże w stworzeniu modelu wszechstronnego pracownika socjalnego, który animuje, wspiera klientów w procesie usamodzielnienia.

 11.

Kurs – Studium Profesjonalnego Coachingu.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 360.

 

 Odpłatność -

Etap 1 - 800 zł
Etap 2 - 2200 zł
Etap 3 - 1200 zł
W sumie: 4200 zł.
 

Celem kursu jest:

§     zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu,

§     rozwinięcie swoich umiejętności  intrapersonalnych,

§     poznanie efektywnych metod pracy z ludźmi,

§     ukształtowanie postawy profesjonalnego coacha.

 12.

Kurs – Agresja i przemoc – zapobieganie, interwencja i sposoby zastępowania agresji.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 32.

 

Odpłatność –

600 zł

 

Celem kursu jest:

§     przygotowanie do prowadzenia działań profilaktycznych, interwencyjnych i terapeutycznych w sytuacjach agresji i przemocy.

 13.

Kurs – Podstawowe Szkolenie dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rekomendowany przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 60.

 

Odpłatność -

700zł (bez noclegu i wyżywienia)

770zł (z wyżywieniem)

1200zł (nocleg i wyżywienie).
 

Celem kursu jest:

§     uzyskanie uprawnień do zasiadania w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z np. 4 ust. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 14.

Kurs – Praca z rodziną problemową pod kątem dysfunkcji związanej z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i samotnym wychowywaniem dzieci.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 32.

 

Odpłatność -600 zł

 

Celem kursu jest:

§     poznanie mechanizmów pracy z rodziną problemową,

§     zapoznanie się ze strategią terapii rodzinnej,

§     rodzajami i metodami wsparcia.

 15.

Kurs – Praca z trudnym i roszczeniowym klientem.

  

Ilość godz. Szkoleniowych – 32.

 

Odpłatność -600 zł

 

 

Celem kursu jest:

§     nabycie umiejętności skutecznej komunikacji z trudnym i roszczeniowym klientem,

§     zwiększenie efektywności w relacji z tzw. Trudnym klientem,

§     nabycie umiejętności przydatnych w sytuacji pracy pod presją,

§     nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 16.  

Szkolenie – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – pomoc dziecku.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 32.

 

Odpłatność –

320zł (bez noclegu i wyżywienia)

650zł (nocleg i wyżywienie)

 

Celem kursu jest:

§     zapoznanie ze zjawiskiem przemocy w rodzinie,

§     poznanie przyczyn występowania zjawiska wyuczonej bezradności i zespołu stresu pourazowego,

§     nabycie umiejętności diagnozowania i pomocy dziecku maltretowanemu,

§     poznanie skutecznych sposobów udzielania pomocy ofierze przemocy,

§     nabycie umiejętności interwencji wobec sprawców przemocy,

nabycie umiejętności przeprowadzania dybryfingu.
 17.  

Kurs – Budowanie zespołu interdyscyplinarnego np. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 32.

 

Odpłatność –

600 zł

 

Celem kursu jest:

§     poznanie potrzeb ludzi wymagających pomocy,

§     tworzenie lokalnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie,

§     poznanie zjawiska przemocy w rodzinie od strony ofiary i sprawcy,

umiejętne tworzenie zespołów pomocy dla rodzin w których występuje zjawisko przemocy.
 18.  

Kurs – Organizowanie grup wsparcia.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 32.

 

 

 

 

Odpłatność -

420zł (bez noclegu i wyżywienia)

650zł (nocleg i wyżywienie)

 

Celem kursu jest:

§     poszerzenie wiedzy na temat działalności grup wsparcia,

§     zdobycie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem grup wsparcia,

§     nabycie umiejętności zorganizowania i prowadzenia grupy wsparcia.

 19.  

Kurs – Praca z rodziną w kryzysie.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 32.

 

Odpłatność –

600 zł (bez noclegu i wyżywienia)

650zł (nocleg i wyżywienie).

 

Celem kursu jest:

§     poszerzenie umiejętności nawiązywania kontaktu,

§     ugruntowanie wiedzy na temat kryzysów, zwłaszcza kryzysów w rodzinie,

§     nabycie wiedzy na temat teorii funkcjonowania rodziny i założeń teoretycznych systemowej teorii terapii rodzin,

§     nabycie umiejętności wspierania ludzi przeżywających kryzys,

§     nabycie umiejętności pracy z rodziną w kryzysie.

 20.  

Kurs – Program Wspierania Rodziny.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 60.

 

Odpłatność –

780zł(bez noclegu i wyżywienia)

1240zł (nocleg i wyżywienie).

 

Celem kursu jest:

§     przygotowanie do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców,

§     przygotowanie do podejmowania interwencji wobec rodziców zaniedbujących swoje dzieci, nadużywających alkoholu, stosujących przemoc,

przygotowanie do współpracy z rodzicami w nauczaniu, wychowaniu i terapii dziecka.
 21.  

Kurs – Budowanie gminnej/powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 32.

 

Odpłatność –

320zł (bez wyżywienia)

400zł (z wyżywieniem)

520zł (nocleg i wyżywienie)
 

Celem kursu jest:

§     nabycie umiejętności tworzenia gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 22.

Kurs – Mediacje i negocjacje w pracy z trudnym klientem        

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 210.

 

Odpłatność –

2100zł (bez wyżywienia)

2520zł (z wyżywieniem)

3200zł (nocleg i wyżywienie)
 

Celem kursu jest:

§     rozwój umiejętności uczestników w zakresie mediacji i interwencji kryzysowej,

§     ukończenie szkolenia daje uprawnienia do prowadzenia mediacji karnych i w sprawach z nieletnimi sprawcami czynów karalnych.

 23.  

Szkolenie z zakresu tworzenia jednostek ekonomii społecznej.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 36.

 

Odpłatność –1200 zł (w cenie przeprawa promem do Kopenhagi)

 

Celem kursu jest:

§     przygotowanie uczestników od podstaw do tworzenia Spółdzielni socjalnych, Klubów Integracji Społecznej

§     przygotowanie do umiejętnego i trafnego szukania obszarów działalności jednostek ekonomii społecznej.

 24.  

Kurs Kwalifikacyjny

„Studium Pomocy Psychologicznej

 

Ostatnia edycja na starych zasadach

 

Ilość godz. Szkoleniowych –225.

 

Odpłatność -3200 zł

(płatne w 2 ratach) 

 

  Ukończenie Kursu uprawnia po akceptacji PARPA do pracy w placówkach odwykowych służby zdrowia. Dyplom ukończenia wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 25.  

Kurs – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 120.

 

Odpłatność -1400 zł (możliwość płacenia w ratach)

 

 

 

 

 

Ukończenie Kursu wymagane przy egzaminie PARPA
 

Celem kursu jest:

§     pogłębienie zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób, instytucji i służb, niezbędne w planowaniu i udzielaniu pomocy osobom doznającym przemocy domowej,

§      nabycie umiejętności przeprowadzanie interwencji, pomoc psychologiczna dla ofiar, terapia,

absolwenci szkolenia stają się animatorami i realizatorami lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz terenowymi współpracownikami Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, wielu z nich bierze udział w pracach i rozwijaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy Domowej „Niebieska Linia”.
 26.  

Kurs  - Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

 

Ilość godz. Szkoleniowych – 32.

 

Odpłatność -400 zł

 

Celem kursu jest:

·          Dostarczenie wiedzy i umiejętności na temat tego, jak utrzymać równowagę pomiędzy wysiłkiem kierowanym w pomaganie innym a umiejętnością ładowania własnych akumulatorów;

·          Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem;

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przykrymi uczuciami;

 

Pełny opis kursów dostępny tutaj;